Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Personalrabatter

Definition

När anställda får köpa en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie utbud till rabatterat pris.

Lagrum

11 kap. 13 § IL

Kommentar

Om anställda köper en vara eller tjänst ur arbetsgivarens ordinarie sortiment kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar lämna rabatt utan att de anställda ska beskattas för förmånen. Detsamma gäller vid inköp från annat företag i samma koncern.

För skattefrihet krävs att rabatten

  • - inte är en direkt ersättning för arbete,

  • - inte överstiger den största rabatt som en konsument kan få på affärsmässiga grunder,

  • - inte uppenbart överstiger sedvanlig personalrabatt i branschen.

Rabatten ska dessutom rikta sig till hela personalen på arbetsplatsen och får inte kunna bytas mot kontant ersättning. Den får inte heller kunna utnyttjas som betalning genom kuponger eller motsvarande betalsystem.

Av lagtexten framgår att reglerna gäller arbetsgivarens ordinarie sortiment. Om arbetsgivaren köper in varor som ligger utanför det ordinarie sortimentet och säljer dem för ett rabatterat pris till de anställda ska de anställda beskattas för mellanskillnaden mellan marknadsvärdet inklusive moms och vad de själva har betalat.

Lämnar arbetsgivaren för stora rabatter blir förmånen skattepliktig för de anställda.

Tänk på

Det är utgivaren av en förmån som ska betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på förmånen. Har arbetsgivaren förhandlat fram en rabatt för sina anställda hos ett utomstående företag är det utomstående företaget utgivare av förmånen och ska därmed betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på förmånen.

Rättspraxis

RÅ 1996 not. 241

Rabatt som översteg sedvanlig rabatt på en bil var skattepliktig.

RÅ 2001 ref. 73

Rabatt som betalades ut i efterhand på basis av gjorda inköp var skattefri.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%