Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Primäravdrag

Definition

Extra värdeminskningsavdrag på två procentenheter per år för hyreshus de första sex åren efter färdigställandet.

Lagrum

19 kap. 5 a § IL

Kommentar

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, går det att göra ytterligare värdeminskningsavdrag för hyreshus.

Möjligheten införs för att skapa bättre likviditet för fastighetsägare då dessa ofta påverkas negativt av de nya reglerna för ränteavdrag som är beskrivet under avsnittet generell räntebegränsning.

Totalt uppgår primäravdraget till 12 procent och fördelas med två procentenheter per år de första sex åren efter färdigställandet. Avdraget gäller utöver vanliga värdeminskningsavdrag.

Primäravdrag gäller för förändringar i en byggnad som klassificeras som ny-, till- eller ombyggnad.

Om byggnaden övergår till ny ägare genom köp, byte eller liknande har förvärvaren möjlighet att göra primäravdrag om köpet sker inom sexårsperioden efter färdigställandet. Primäravdraget beräknas då på förvärvarens anskaffningsvärde för byggnaden.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för värdeminskning av byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%