Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Privatbostad

Definition

Ett småhus som till övervägande del är avsett att användas till eget eller närståendes permanentboende eller fritidsbostad.

Lagrum

2 kap. 8-12 §§ IL

Kommentar

För att avgöra hur både den löpande beskattningen och beskattningen vid avyttring ska göras är det viktigt att ta ställning till om en bostad är en privatbostad. Klassificeringen görs på samma sätt för småhus och andelar i privatbostadsföretag.

Ett småhus är en privatbostad om det till övervägande del används, eller är tänkt att användas, för boende eller fritidsbostad för ägaren eller närstående till ägaren. För att ett småhus ska kunna vara en privatbostad ska det vara inrättat för bostad till maximalt två familjer. Med övervägande del innebär att den till mer än 50 procent ska användas för boende eller fritidsbostad.

Ett småhus som är inrättat som boende för två familjer ska till väsentlig del användas som boende eller fritidsbostad för ägaren eller närstående till ägaren för att vara en privatbostad. Med väsentlig del innebär att den till mer än 40 procent ska användas för boende eller fritidsbostad.

Enligt den så kallade slottsregeln kan ett småhus som är större än 400 kvm och har nybyggnadsår före 1930 klassificeras som att det inte är en privatbostad. Detta trots att alla förutsättningar är uppfyllda. Regeln är inte tvingande utan ägaren kan själv välja om man vill att småhuset ska vara en näringsfastighet.

Även en ägarlägenhet eller en andel i ett privatbostadsföretag kan vara en privatbostad, om den uppfyller kravet på att till övervägande del användas för ägarens eller närståendes boende eller fritidsbostad.

Det finns en särskild fördröjningsregel, tröghetsregeln, som gör att även ett dödsbo kan inneha en privatbostad. Om det är en privatbostad för den avlidne kommer det att fortsätta vara en privatbostad för dödsboet till utgången av det tredje kalenderåret efter dödsfallsåret. Det krävs att bostaden uppfyller kravet på att vara inrättad för bostad för maximalt två familjer för att den inte ska omklassificeras till näringsfastighet.

Bedömningen av om det är en privatbostad ska göras vid utgången av varje beskattningsår. Om bostaden har sålts under året ska bedömningen göras på överlåtelsedagen. Även om en bostad hyrs ut till utomstående kan det vara en privatbostad, om avsikten är att i framtiden använda den som bostad till ägaren eller närstående.

Det finns en tröghetsregel som gör att en bostad kan fortsätta vara privatbostad även efter det att den inte längre används som bostad för ägaren eller närstående. En bostad kan fortsätta vara privatbostad det år som ändringen sker och det följande kalenderåret. Om ägaren vill sker omklassificeringen direkt, tröghetsregeln är därmed inte tvingande.

Deklaration

En avyttring av en privatbostad som är en fastighet deklareras på blankett K5. En avyttring av en privatbostad som är en bostadsrätt deklareras på blankett K6.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%