Innehåll

Definition

Begränsar möjligheten att få positiva skatteeffekter genom att flytta resultat genom räntebetalningar.

Lagrum

24 kap. 16-20 §§ IL

Kommentar

Den 1 januari 2019 infördes förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Det är när två företag är i intressegemenskap med varandra som räntor kan begränsas. I detta sammanhang är intressegemenskap om:

  • ett av företagen direkt eller indirekt, genom ägande eller på annat sätt, har väsentligt inflytande i det andra företaget, eller

  • företagen står under i huvudsak gemensam ledning.

Definitionen har inte ändrats jämfört med tidigare regler. Begreppet väsentligt innebär normalt sett ungefär 40 %. Skatteverket har i ställningstagande ansett att i vissa fall kan även lägre ägarandelar leda till väsentligt inflytande.

För att ett företag ska ha avdragsrätt för ränta krävs att något av följande är uppfyllt:

  • Mottagaren av räntan hör hemma i en stat inom EES-området.

  • Mottagaren av räntan hör hemma i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal.

  • Mottagaren beskattas med minst 10 % om mottagaren endast haft ränteinkomsten.

Även om mottagaren av räntan uppfyller något av ovanstående tre kriterier kan räntan begränsas. Detta gäller om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Om skulden uppkommit genom ett koncerninternt förvärv av en delägarrätt krävs att förvärvet ska vara väsentligen affärsmässigt motiverat. Detta gäller även skulder som ursprungligen kommer från ett koncerninternt förvärv av delägarrätter.

Även i vissa fall av externa skulder begränsas enligt reglerna. Det gäller om den externa skulden motsvaras av en fordran i intressegemenskapen på samma part. Om ett företag i intressegemenskapen lånar ut pengar till en bank, som sedan i sin tur lånar ut dessa medel till ett annat företag i intressegemenskapen, omfattas den externa räntan av räntebegränsningsreglerna på samma sätt som en intern ränta. Situationen kallas för back-to-back lån.

Skatteverket anser att rättsfallet HFD 2021 not. 10 och HFD 2021 ref. 68 innebär att det strider mot etableringsfriheten att neka avdrag med ränta om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • - Det långivande företaget är hemmahörande inom EU/EES.

  • - Skuldförhållandet är inom en koncern och moderföretaget finns inom EU/EES.

  • - Långivande och låntagande företag hade kunnat utbyta koncernbidrag om det långivande företaget varit svenskt.

Tänk på

Avdrag för räntor kan även begränsas genom generell räntebegränsning.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgill ränta ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK 4 ruta 4.3 b.