Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Ränteavdragsbegränsningsregler

Definition

Begränsar möjligheten att få positiva skatteeffekter genom att flytta resultat genom räntebetalningar.

Lagrum

24 kap. 16-20 §§ IL

Kommentar

Den 1 januari 2019 infördes förändrade ränteavdragsbegränsningsregler. Det är när två företag är i intressegemenskap med varandra som räntor kan begränsas. I detta sammanhang är intressegemenskap om:

  • ett av företagen direkt eller indirekt, genom ägande eller på annat sätt, har väsentligt inflytande i det andra företaget, eller

  • företagen står under i huvudsak gemensam ledning.

Definitionen har inte ändrats jämfört med tidigare regler. Begreppet väsentligt innebär normalt sett ungefär 40 %. Skatteverket har i ställningstagande ansett att i vissa fall kan även lägre ägarandelar leda till väsentligt inflytande.

För att ett företag ska ha avdragsrätt för ränta krävs att något av följande är uppfyllt:

  • Mottagaren av räntan hör hemma i en stat inom EES-området.

  • Mottagaren av räntan hör hemma i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal.

  • Mottagaren beskattas med minst 10 % om mottagaren endast haft ränteinkomsten.

Även om mottagaren av räntan uppfyller något av ovanstående tre kriterier kan räntan begränsas. Detta gäller om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

Om skulden uppkommit genom ett koncerninternt förvärv av en delägarrätt krävs att förvärvet ska vara väsentligen affärsmässigt motiverat. Detta gäller även skulder som ursprungligen kommer från ett koncerninternt förvärv av delägarrätter.

Även i vissa fall av externa skulder begränsas enligt reglerna. Det gäller om den externa skulden motsvaras av en fordran i intressegemenskapen på samma part. Om ett företag i intressegemenskapen lånar ut pengar till en bank, som sedan i sin tur lånar ut dessa medel till ett annat företag i intressegemenskapen, omfattas den externa räntan av räntebegränsningsreglerna på samma sätt som en intern ränta. Situationen kallas för  back-to-back lån.

Tänk på

Avdrag för räntor kan även begränsas genom generell räntebegränsning.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgill ränta ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK 4 ruta 4.3 b.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...