Innehåll

Definition

En schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalunderlaget i näringsverksamheten som beskattas i inkomstslaget kapital.

Lagrum

33 kap. IL

Kommentar

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag beskattas för verksamhetens resultat, inklusive avkastningen på satsat kapital, i inkomstslaget näringsverksamhet. På resultatet ska egenavgifter eller särskild löneskatt betalas. Reglerna om räntefördelning ger näringsidkaren och handelsbolagsdelägaren möjlighet att flytta en schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalet från inkomstslaget näringsverksamhet till inkomstslaget kapital. Räntefördelning kan göras för både aktiv och passiv näringsverksamhet.

Reglerna gäller för enskilda näringsidkare, svenska dödsbon som driver näringsverksamhet, fysiska personer och svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag.

Räntefördelning kan vara antingen positiv eller negativ, men ska inte göras om det positiva eller negativa kapitalunderlaget uppgår till högst 50 000 kr.

Den schablonmässiga räntesatsen bestäms utifrån statslåneräntan (SLR) vid utgången av november året före det år då beskattningsåret avslutas. För deklarationen 2023, dvs. inkomståret 2022, gäller alltså SLR den 30 november 2021, dvs. 0,23 procent.

Det finns ett golv för räntenivån. Vid positiv räntefördelning ska SLR anses vara 0 procent som lägst och vid negativ räntefördelning ska SLR anses vara 0,5 procent som lägst. Det blir alltså golvnivån som gäller för deklarationen 2023.

Positiv räntefördelning

Positiv räntefördelning är frivillig och innebär att näringsidkaren i sin näringsverksamhet får göra avdrag med en schablonmässigt beräknad ränta på ett positivt kapitalunderlag, s.k. positivt fördelningsbelopp. Motsvarande belopp ska tas upp som inkomst av kapital. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Vid positiv räntefördelning uppgår schablonräntan till statslåneräntan vid utgången av november året före det år då beskattningsåret avslutas, med tillägg av sex procentenheter, dvs. 6,23 procent vid 2023 års deklaration. Vid positiv räntefördelning ska SLR som lägst anses vara 0 procent.

Positiv räntefördelning får göras med högst ett belopp motsvarande resultatet före

 • - avsättning till eller återföring av periodiseringsfond,

 • - avsättning till eller återföring av expansionsfond,

 • - kostnad för pensionsförsäkringspremier,

 • - egenavgifter, och

 • - sjukpenning.

Sparat fördelningsbelopp

Om ett positivt fördelningsbelopp inte utnyttjas fullt ut får resterande del föras över till följande beskattningsår.

Ett sparat fördelningsbelopp får helt eller delvis tas över av en obegränsat skattskyldig fysisk person som genom arv, testamente, gåva eller bodelning förvärvat en enskild näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller verksamhetsgren.

För att hela det sparade fördelningsutrymmet ska få tas över krävs att samtliga realtillgångar tas över. Om inte samtliga realtillgångar tas över får det sparade fördelningsutrymmet tas över i proportion till hur stor del av realtillgångarna som tas över.

Negativ räntefördelning

Negativ räntefördelning är tvingande och innebär att näringsidkaren i sin näringsverksamhet ska öka inkomsten med en schablonmässigt beräknad ränta på ett negativt kapitalunderlag, s.k. negativt fördelningsbelopp. Motsvarande belopp ska dras av i inkomstslaget kapital. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska fördelningsbeloppet justeras i motsvarande mån.

Vid negativ räntefördelning uppgår schablonräntan till statslåneräntan vid utgången av november året före det år då beskattningsåret avslutas med tillägg av en procentenhet. Vid negativ räntefördelning ska SLR som lägst anses vara 0,5 procent. Den negativa räntefördelningsräntan vid 2023 års deklaration uppgår till 1,5 procent.

Kapitalunderlaget

Kapitalunderlaget för enskilda näringsidkare utgörs av det egna kapitalet vid beskattningsårets ingång med följande justeringar

 • - underskott av verksamheten från föregående beskattningsår läggs till,

 • - kvarstående sparat fördelningsbelopp läggs till,

 • - övergångspost läggs till,

 • - särskild post läggs till,

 • - tillskott som gjorts under det föregående beskattningsåret i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten dras ifrån, och

 • - 79,4 procent av expansionsfonden vid föregående beskattningsårs utgång dras ifrån.

Kapitalunderlaget för delägare i handelsbolag utgörs av den justerade anskaffningsutgiften vid beskattningsårets ingång med följande justeringar

 • - kvarstående sparat fördelningsbelopp läggs till,

 • - övergångspost läggs till,

 • - tillskott som gjorts under det föregående beskattningsåret i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i bolaget dras ifrån, och

 • - ränteförmånliga lån från bolaget till delägaren eller någon närstående under det aktuella beskattningsåret dras ifrån.

Beräkning av kapitalunderlaget görs enklast med hjälp av blankett SKV 2196. Blanketten är endast en hjälpblankett och ska inte skickas in till Skatteverket.

Särskild post

En särskild post får beräknas om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva eller bodelning med anledning av äktenskapsskillnad eller makes död och kapitalunderlaget vid förvärvet är negativt. Dessutom krävs att fastigheten är kapitaltillgång hos såväl den tidigare ägaren som hos förvärvaren.

Om man i samband med det benefika förvärvet tar över skulderna på fastigheten eller lämnar en vederlagsrevers och fastighetens värde är lägre än skulderna vid beräkning av kapitalunderlaget uppkommer ett negativt kapitalunderlag. En särskild post (mellanskillnaden) får då läggas till kapitalunderlaget för att förvärvet inte ska leda till att man blir tvungen att göra negativ räntefördelning.

Den särskilda posten får inte medföra att det blir ett positivt kapitalunderlag, den kan alltså bara utnyttjas för att förhindra negativ räntefördelning. Möjligheten att nyttja den särskilda posten finns bara kvar så länge fastigheten finns kvar i verksamheten. Om kapitalunderlaget ett år är positivt redan före den särskilda posten faller den bort för alltid och kan inte nyttjas igen.

Övergångspost

För att undvika att förluster från tiden före införandet av reglerna medför negativ räntefördelning infördes en regel som innebär att kapitalunderlaget i dessa fall var 0 när man gick in i systemet. Detta skedde genom att ett belopp som motsvarade det negativa kapitalunderlaget första året reglerna tillämpades, den s.k. övergångsposten, får läggas till kapitalunderlaget varje år framåt utan tidsbegränsning.

Om näringsverksamheten övergår till en fysisk person genom arv, gåva, testamente eller bodelning tar förvärvaren över övergångsposten. Skatteverket anser att hela näringsverksamheten måste överlåtas för att övergångsposten ska få överföras (ställningstagande 050907, dnr: 130 460090-05/111). Näringsverksamheten kan dock tas över av flera personer.