Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Ränteutgift

Definition

Utgifter för kredit och liknande utgifter som är jämförbara med ränta, även vissa utgifter för finansiell leasing.

Lagrum

24 kap. 2 § IL och 16 kap. 1 § IL.

Kommentar

På lån respektive på utnyttjad kredit debiteras ränta. Under förutsättning att kapitalet används i verksamheten är räntan normalt sett en avdragsgill kostnad. Påförd ränta på skattekontot är däremot inte avdragsgill.

Genom nya skatteregler, som gäller för beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, begränsas vissa negativa räntenetton genom en generell räntebegränsning. En utförlig beskrivning av de nya reglerna finns i avsnittet generell räntebegränsningsregel.

På grund av de nya reglerna har man infört en definition av ränta i lagtexten. Man har även infört begränsningar i möjligheten att aktivera ränteutgifter till anskaffningsvärdet för byggnader, inventarier lager och liknande.

Deklaration

Ej avdragsgill ränta på skattekontot återläggs till beskattning i INK2 ruta 4.3 c.

Bokföring

Utgifter för ränta tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.