Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Rationaliseringsförvärv

Definition

Rationaliseringsförvärv är ett förvärv av skog och skogsmark som görs för att få en mer ändamålsenlig brukningsenhet.

Lagrum

21 kap. 9, 10 och 15 §§ IL

Kommentar

Reglerna om rationaliseringsförvärv gäller bara för fysiska personer. Det krävs dessutom att fastigheten har förvärvats genom köp, byte eller på liknande sätt, eller genom fastighetsreglering eller klyvning.

Den förvärvade marken måste hamna inom samma brukningsenhet som en tidigare ägd lantbruksenhet. Skatteverket anser att om avståndet mellan den förvärvade fastigheten och den tidigare ägda fastigheten överstiger tre mil så kan förvärvet inte anses vara ett rationaliseringsförvärv.

Det krävs också att brukandet av den brukningsenhet som marken tillhör märkbart förbättras och blir lönsammare.

SKV anser i ett ställningstagande (130208, dnr: 131 80453-13/111) att för att det ska vara fråga om ett rationaliseringsförvärv krävs generellt sett att brukningsenheten efter förvärvet ska uppgå till minst 400 hektar produktiv skogsmark. Dessutom måste ytan på respektive fastighet överstiga 10 procent av den nya brukningsenheten. Vidare anser SKV att om arealen på den tidigare ägda fastigheten redan överstiger 400 hektar produktiv skogsmark så är brukningsenheten redan rationell. Ytterligare förvärv kan då i normalfallet - enligt SKV - inte utgöra rationaliseringsförvärv.

Ett förvärv kan dock utgöra ett rationaliseringsförvärv även om den nya brukningsenheten understiger 400 hektar eller om den tidigare ägda fastigheten överstiger 400 hektar. I dessa fall anser SKV att skogsägaren ska kunna visa att driften och lönsamheten förbättras märkbart. Detta kan t.ex. ske genom intyg från sakkunniga.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%