Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Reklam och sponsring  advertising and sponsoring

Definition

Ekonomiskt stöd till verksamhet av idrottslig, kulturell eller allmännyttig natur.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Det finns inga särskilda lagregler i inkomstskattelagen om sponsring. Avdragsrätten får i stället bedömas utifrån huvudregeln att avdrag medges för utgifter för intäkternas förvärvande.

För avdragsrätt krävs någon form av motprestation, t.ex. i form av reklamvärde. Saknas motprestation medges inget avdrag då sponsringen anses vara en ej avdragsgill gåva. Motprestationen måste också stå i rimlig proportion till betalningen för att kostnaden inte helt eller delvis ska anses utgöra en ej avdragsgill gåva.

Motprestationen består oftast av någon typ av reklam eller PR. Praxis visar att publiciteten är viktig i dessa fall. Det är således viktigt att reklamen riktas mot allmänheten.

Vid idrottssponsring är det vanligt att klubbarna erbjuder sponsorpaket med både reklamskyltar och biljetter. I dessa fall får avdragsrätten bedömas för varje del för sig och hur användningen sker. För en biljett som används i samband med representation medges avdrag med 180 kr, medan fullt avdrag medges som personalkostnad om biljetten i stället används av en anställd.

Rättspraxis

RÅ 1976 ref. 127 I-II

Ett företag som tillverkade förpackningar medgavs avdrag för bidrag till kampanjen "Håll Sverige rent".

RÅ 2000 ref. 31 I

Procordia medgavs avdrag med hälften av det totala beloppet vid sponsring av Operan.

RÅ 2000 ref. 31 II

Falcon medgavs fullt avdrag för sponsring av projektet "Rädda pilgrimsfalken".

HFD 2018 ref. 55

Utgifter för klimatkompensation har ansetts avdragsgilla som marknadsföringskostnader. Uppgifterna om klimatkompensationen har använts i företagets marknadsföring.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%