Innehåll

Definition

En metod för beräkning av skattemässiga värdeminskningsavdrag på inventarier.

Lagrum

18 kap. 13 § IL

Kommentar

Det finns två olika metoder för att beräkna värdeminskningsavdrag på inventarier, räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Skatteverket anser i ett ställningstagande (041015, dnr: 130 584347-04/111) att en och samma metod ska användas för samtliga inventarier i verksamheten. Man kan alltså inte tillämpa räkenskapsenlig avskrivning på materiella anläggningstillgångar och restvärdesavskrivning på immateriella anläggningstillgångar.

Avskrivning medges vid restvärdesavskrivning med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Om räkenskapsåret är längre eller kortare än tolv månader ska avdraget proportioneras. En enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut får, om avskrivningsunderlaget uppgår till högst 5 000 kr, göra avdrag med hela avskrivningsunderlaget.

Vid restvärdesavskrivning utgörs avskrivningsunderlaget av det skattemässiga värdet (anskaffningsvärdet - gjorda värdeminskningsavdrag) vid årets ingång, ökat med anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffats under året och som finns kvar vid beskattningsårets utgång, minskat med ett särskilt avdrag.

Det särskilda avdraget utgörs av ersättning för avyttrade inventarier som anskaffats före beskattningsårets ingång eller av försäkringsersättning för sådana inventarier som gått förlorade under året. Med avyttring likställs uttag av inventarier. Avdraget får dock inte överstiga avskrivningsunderlaget före avdraget. Om ersättningen överstiger avskrivningsunderlaget ska mellanskillnaden tas upp till beskattning (Skatteverkets ställningstagande 090612, dnr: 131 521631-09/111).

Övergång från räkenskapsenlig avskrivning till restvärdesavskrivning

Om ett företag har gjort för stora avskrivningar i räkenskaperna ska överavskrivningen skrivas av med 20 procent per år. Om det vid övergång till restvärdesavskrivning finns ett oavskrivet värde på sådana överavskrivningar ska det oavskrivna värdet ingå i avskrivningsunderlaget (Skatteverkets ställningstagande 060524, dnr: 131 330742-06/111).

Deklaration

Vid restvärdesavskrivning är värdeminskningsavdragen frikopplade från redovisningen. Det innebär att alla resultatpåverkande poster i redovisningen ska återföras i deklarationen.

Rättspraxis

RÅ 2001 ref. 8

Upplösning av samtliga överavskrivningar i räkenskaperna ledde till att det skattemässiga avdraget inte motsvarade avdraget i räkenskaperna, vilket innebar att rätten till räkenskapsenlig avskrivning förlorades.