Innehåll

Definition

Ersättning för rätten att nyttja en materiell eller immateriell tillgång.

Lagrum

13 kap. 11 § IL

Kommentar

Royalty betalas vanligen ut för rätten att nyttja en immateriell tillgång. Det kan vara upphovsrätt, rätt att använda ett mönster, patent eller varumärke m.m. Royalty kan även betalas för rätten att nyttja en materiell tillgång, t.ex. royalty pga. upplåten rätt till naturfyndighet på en fastighet.

Eftersom royalty vanligtvis grundar sig på omsättning eller antal sålda enheter varierar ersättning normalt från år till år. Ett engångsbelopp som betalas ut i förskott kan inte utgöra royalty då hela ersättningen inte får vara känd från början. Förskottsbetalning som sedan räknas av mot en framtida rörlig ersättning har däremot ansetts utgöra royalty.

Den som får ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar nyttjas anses bedriva näringsverksamhet.

Det gäller dock inte om royaltyn grundar sig på anställning eller på uppdrag eller tillfällig verksamhet som inte ingår i en näringsverksamhet. I sådana fall räknas royaltyn som inkomst av tjänst.

Royalty kan ärvas och torde då beskattas i samma inkomstslag hos förvärvaren som hos den avlidne.

Rättspraxis

RÅ 1958 ref. 48

Engångsbelopp som betalas i förskott kan inte vara royalty då den totala ersättningen inte får vara känd från början.

RÅ 1977 ref. 27

Royalty på grund av tillfälligt författarskap ansågs utgöra inkomst av tjänst.