Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Särskild löneskatt på pensionskostnader  special payroll tax on pension costs

Definition

Skatt på pensionskostnader.

Lagrum

lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader

Kommentar

Den som har lovat att betala en tjänstepension är skattskyldig till särskild löneskatt på pensionskostnader. Lagen anger vilka poster som ökar underlaget till särskild löneskatt och vilka poster som minskar underlaget. Nettot är det underlag som ska ligga till grund för beskattning. Underlaget förs in på inkomstdeklarationen och fastställs genom beslutet om slutlig skatt för beskattningsåret. Skattesatsen är 24,26 procent.

Följande poster ökar underlaget

 1. - Avgift till tjänstepensionsförsäkring.
 2. - Avsättning till pensionsstiftelse.
 3. - Ökning av avsättning för pension under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse eller under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.
 4. - Utbetalda pensioner (utbetalningar enligt lag eller tjänstepensionsförsäkring är undantagna, denna post gäller direktutbetalda pensioner från en arbetsgivare).
 5. - Betald ersättning för övertagande av pensioner.
 6. - Överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut under förutsättning att det är ett sådant avtal som ger avdragsrätt.

Följande poster minskar underlaget

 1. - Gottgörelse från en pensionsstiftelse.
 2. - Ersättning från ett utländskt tjänstepensionsinstitut.
 3. - Minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pension enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse eller under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.
 4. - 85 procent av avsättningen i balansräkningen under rubriken Avsatt till pension enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse eller under rubriken Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret, dock lägst 0 procent.
 5. - Erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse.
 6. - Negativt underlag från föregående beskattningsår.

Tekniken för att fastställa underlaget gör att den särskilda löneskatten betalas i takt med att pensionen kostnadsförs på ett sätt som medför avdragsrätt. När man till exempel gör en avsättning till pensionsstiftelse ökar underlaget. När man sedan får gottgörelse och betalar ut pensionen minskar underlaget med gottgörelsen och ökar med den utbetalda pensionen.

En pensionskostnad som tryggas med en kapitalförsäkring gör inte att underlaget ökar, det är dock viktigt att inte bokföra en avsättning i balansräkningen på samma konto som de avsättningar man gjort enligt tryggandelagen. För att inte behöva betala särskild löneskatt redan vid avsättningen bör skulden i stället redovisas som en övrig avsättning.

Om delar av pensionskostnaden inte är avdragsgill på grund av att den överstiger den beloppsmässiga ramen ska den ändå ingå i underlaget.

Om pensionskostnaden inte är avdragsgill på grund av att försäkringspremien eller avsättningen till stiftelsen betalats för sent, ska kostnaden inte ingå i underlaget. Betalningen tas upp i underlaget året efter, när kostnaden är skattemässigt avdragsgill.

Om en arbetsgivare får pensionsförsäkringspremier återbetalda på grund av premiebefrielseförsäkring ska det återbetalda beloppet minska underlaget.

En arbetsgivare med fast driftställe i Sverige är skattskyldig för särskild löneskatt, detta gäller även om de anställda inte omfattas av svensk socialförsäkring.

Ett svenskt bolag med en utländsk filial eller ett fast driftställe är inte skattskyldigt för särskild löneskatt när det gäller den lokalt anställda personalen i utlandet.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska en arbetsgivare betala särskild löneskatt för personal som arbetar utomlands så länge dessa omfattas av svensk socialförsäkring.

Tänk på

Om man missar att redovisa underlaget eller redovisar för lågt underlag kommer Skatteverket påföra skattetillägg.

Deklaration

Underlaget redovisas på INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1; negativt underlag ska redovisas på INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2. Det negativa underlaget dras av nästa år.

Bokföring

Ett bolag kan kostnadsföra pension utan att det uppkommer en skyldighet att betala särskild löneskatt det år man kostnadsför pensionen. Det är fallet när man använder en kapitalförsäkring för att säkerställa pensionen. När pensionen betalas ut uppkommer skattskyldigheten för särskild löneskatt. Enligt redovisningsreglerna måste man göra en avsättning för förpliktelsen att betala särskild löneskatt. Denna avsättning är inte avdragsgill; den särskilda löneskatten blir avdragsgill det år som den betalas.

Rättspraxis

RÅ 2000 not. 54

Återbäring från ett försäkringsbolag på grund av överkonsolidering minskar inte underlaget för särskild löneskatt.

RÅ 2004 ref. 133

Avsättning för särskild löneskatt är inte avdragsgill. Avdragsrätten uppkommer det år då pensionskostnaden ingår i underlaget för den särskilda löneskatten.

RÅ 2006 ref. 36

Vid fusion ska övertagande bolag redovisa och betala särskild löneskatt på pensionskostnader för överlåtande bolag.

 

avkastningsskatt på pensionsmedel

avsatt till pensioner

avsättning till pensionsstiftelse

gottgörelse från pensionsstiftelse

kapitalförsäkring

pensionskostnad

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%