Innehåll

Definition

Underlag för att beskatta värdet av andelar i värdepappersfonder.

Lagrum

42 kap. 43-44 §§ IL

Kommentar

Värdepappersfonder inkomstbeskattas inte. Det är istället delägarna som beskattas genom att de påförs en schablonintäkt som beskattas i inkomstslaget kapital för fysiska personer och i inkomstslaget näringsverksamhet för juridiska personer.

Schablonintäkten påförs den som äger andelar i en värdepappers- eller specialfond vid ingången av ett kalenderår. Schablonintäkten uppgår till 0,4 % på värdet av andelsinnehavet vid ingången av året, kapitalunderlaget. I kapitalunderlaget ingår inte fondandelar som utgör lagertillgångar och som tas upp till det verkliga värdet.

Schablonintäkt beräknas inte på fondandelar som förvaras på ett investeringssparkonto.