Innehåll

Definition

För marknadsnoterade delägarrätter kan man använda 20 procent av försäljningspriset som anskaffningsvärde.

Lagrum

48 kap. 15 § IL

Kommentar

Vid en kraftig värdestegring är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden jämfört med genomsnittsmetoden. Anskaffningsvärdet beräknas till 20 procent av försäljningspriset minskat med försäljningsomkostnader.

Se även

kapitalvinst