Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Definition

Personförsäkring som ger ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall.

Lagrum

8 kap. 15 § IL

Kommentar

Skattereglerna kring hälso- och sjukvård ändrades från och med den 1 juli 2018 då skattefriheten för icke-offentligt finansierad (privat) vård slopades. Även reglerna kring privata sjukvårdsförsäkringar ändrades när skattefriheten för privat vård slopades. Vidare slopades reglerna om ”Försäkring tecknad i tjänst” då reglerna, som var gamla, hade spelat ut sin roll.

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring ska värderas till arbetsgivarens kostnad för försäkringen. Har den anställde betalat för förmånen ska förmånsvärdet minskas med vad den anställde har betalat.

Sjukvårdsförsäkringarna kan omfatta både skattepliktiga sjukvårdsåtgärder och åtgärder för rehabilitering eller förebyggande behandling som är skattefria. Skatteverket anser att den skattepliktiga förmånen schablonmässigt kan beräknas till 60 % av försäkringspremien (Skatteverkets ställningstagande 190610, dnr: 202 259391-19/111). Schablonen bygger på försäkringsbranschens uppskattning av hur fördelningen av premien ska göras på de försäkringar som tillhandahålls idag. Om en arbetsgivare anser att den skattepliktiga delen av premien ska vara lägre än 60 % ska beräkningen dokumenteras och kunna visas upp för Skatteverket.

Om det tas fram nya typer av försäkringar på marknaden, som täcker betydligt större del av skattepliktiga åtgärder, kan schablonen dock vara högre än 60 %.

Försäkring tecknad i samband med tjänst

Om försäkringen är tecknad i samband med tjänst är utfallande belopp skattepliktiga för den anställde, dock inte ersättning för privat vård.

Andra ersättningar från försäkringen, t.ex. för patientavgift i den offentligt finansierade vården, ersättning för resor vid sjukvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. är skattepliktiga.

Det är i dessa fall försäkringsbolaget som är utgivare av förmånen. Det innebär att försäkringsbolaget ska betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgift på ersättningen.

Arbetsgivaren får avdrag för den del av premien som belöper på offentligt finansierad vård och andra skattepliktiga ersättningar.

Försäkring som inte är tecknad i samband med tjänst

Om försäkringen inte är tecknad i tjänst är premien skattepliktig för den anställde till den del försäkringen täcker offentligt finansierad vård. Om försäkringen är ”blandad”, dvs. att den täcker både privat och offentligt finansierad sjukvård ska premien proportioneras på en skattefri och en skattepliktig del.

Utfallande belopp från en försäkring som inte är tecknad i samband med tjänst är skattefria för den anställde.

Tänk på

I princip samtliga sjukvårdsförsäkringar som finns på marknaden idag är inte tecknade i samband med tjänst. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för en del av premien. Normalt brukar den skattepliktiga delen uppgå till mellan 2 och 11 procent av premien beroende på hur mycket offentligt finansierad vård som omfattas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%