Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skada på byggnad

Definition

Oväntad förändring av en byggnad som gör att den inte är användbar på det sätt som är tänkt.

Lagrum

19 kap. 2 § IL

Kommentar

En skada på en byggnad är något annat än vanlig förslitning som är normal för byggnadstypen. Att ett tak eller en fasad behöver bytas ut är vanlig förslitning och är exempel på direkt avdragsgilla utgifter för reparation och underhåll.

Om delar av en byggnad förstörs vid till exempel en brand är återuppbyggnaden inte reparation och underhåll utan utgifter för ny-, till- eller ombyggnad. Om hela byggnaden förstörs ska kvarvarande värdeminskningsavdrag dras av genom utrangering.

För att inte hamna i ett sämre läge finns det möjlighet att sätta av försäkringsersättningen till en ersättningsfond.

En byggskada eller ett konstruktionsfel på en byggnad kan innebära att det finns förutsättningar för sänkt taxeringsvärde. Sänkningen av taxeringsvärdet görs med utgångspunkt i kostnaderna för att reparera skadan.

Tänk på

Delar av utgifterna för att åtgärda en skadad byggnad kan dras av enligt reglerna om utvidgat reparationsbegrepp.

Deklaration

En utrangering av en byggnad dras av i INK2 och INK4 ruta 4.9, om den inte dragits av med samma belopp i bokföringen.

Bokföring

Utgifter för byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.