Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skatteflykt

Definition

Ett förfarande där en skattskyldig genomför en eller flera transaktioner som främst syftar till att uppnå eller undvika en beskattningseffekt samtidigt som förfarandet strider mot syftet med de aktuella skattebestämmelserna.

Lagrum

skatteflyktslagen (lagen mot skatteflykt)

Kommentar

Skatteflyktslagen kan tillämpas på förfaranden som avser kommunal och statlig inkomstskatt. Andra skatter omfattas inte.

För att kunna tillämpa skatteflyktslagen krävs att följande kriterier är uppfyllda:

  • - Rättshandlingen ska ingå i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige.

  • - Den skattskyldige ska direkt eller indirekt ha medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna.

  • - Skatteförmånen ska kunna antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet.

  • - Ett fastställande av underlag för beskattning på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte, som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

Tänk på

Skatteflyktslagen tillämpas av förvaltningsdomstol efter framställning av Skatteverket. Skatteverket kan inte själv fatta beslut om att tillämpa skatteflyktslagen.

Genom att ansöka om förhandsbesked från Skatterättsnämnden går det att säkerställa att ett förfarande inte omfattas av skatteflyktslagen.

Rättspraxis

RÅ 2009 not. 201

Avdrag för koncernbidrag som medfört underskott för givaren vägrades med tillämpning av skatteflyktslagen.

HFD 2015 ref. 17

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat och kunnat fortsätta verksamheten utan att andelarna blir kvalificerade andelar.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%