Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skattetillägg

Definition

En avgift som Skatteverket kan påföra vid oriktig uppgift eller vid skönsbeskattning.

Lagrum

49 kap. SFL

Kommentar

- Skattetillägget beräknas på den skatt som har blivit fel/för låg på grund av den oriktiga uppgiften. Skattetillägg beräknas med en procentsats på den i beslutet tillkom- mande skatten. Skattetillägget beräknas enligt följande:

  • - 40 procent av skatt enligt inkomstskattelagen, lagen om fastighetsskatt, lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, lag om särskild löneskatt på pensionsmedel och lag om fastighetsavgift.

  • - 20 procent av annan skatt än punkten ovan.

  • - Om den oriktiga uppgiften leder till att beskattningen senareläggs, periodiseringsfel, är skattesatsen 10 procent.

  • - Om företaget har ett skattemässigt underskott är skattetillägget 25 procent av förändringen av underskottet.

Tänk på

Om man lämnar ett öppet yrkande kan Skatteverket inte påföra skattetillägg.

Om Skatteverket har påfört skattetillägg går det att minska eller få bort detta genom att sänka resultatet genom andra avdragsyrkanden, kvittningsinvändning.