Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skogsbruk

Definition

Skogsbruk innebär att den skattskyldige nyttjar skogen på sin egen eller på en arrenderad lantbruksenhet.

Lagrum

21 kap. 22 § IL

Kommentar

Som skogsbruk räknas även avverkning av skog pga. en förbehållen avverkningsrätt samt avyttring av en sådan avverkningsrätt.

Upplåtelse av nyttjanderätt till en lantbruksenhet beskattas olika beroende på om upplåtelsen sker för bestämd tid eller för obegränsad tid, s.k. allframtidsupplåtelse. Upplåtelse för bestämd tid beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet medan allframtidsupplåtelse beskattas i inkomstslaget kapital.

Om en skogsägare i samband med allframtidsupplåtelse får ersättning för avverkningsrätt får även denna del räknas som engångsersättning pga. allframtidsupplåtelsen, om skogsägaren begär det. Får skogsägaren ersättning för skogsprodukter i samband med upplåtelsen får 60 procent av ersättningen för skogsprodukterna räknas som engångsersättning pga. upplåtelsen. Resterande 40 procent av en sådan ersättning utgör inkomst av näringsverksamhet.

En förutsättning är dock att ersättningen för avverkningsrätten eller skogsprodukterna ska tas upp till beskattning samma år som ersättningen för allframtidsupplåtelsen.

Utgifter för att anlägga ny skog och för dikning som främjar skogsbruk är omedelbart avdragsgilla. Övriga utgifter för vård och underhåll av skogen är t.ex. röjning, gallring, stämpling, bränning, markberedning, skogsgödsling, besprutning m.m. Avdrag kan även medges för avsättning för framtida återväxtåtgärder.

Tänk på

Intäkterna från skogsbruk kan variera mycket från år till år. När avverkning sker kan intäkterna bli mycket stora. Därefter kan det gå många år utan intäkter. Det finns därför möjligheter att jämna ut beskattningen genom skogsavdrag och insättning på skogskonto eller skogsskadekonto.

Bokföring

Inkomster och utgifter i skogsbruk ska redovisas enligt god redovisningssed. För upplåtelse av avverkningsrätter finns dock en möjlighet att tillämpa kontantredovisning i vissa fall.

Fordringar ska tas upp det år som de uppkommer. För skogsprodukter uppstår en fordran när inmätning av virket har gjorts för köparens räkning. Virke som inte är inmätt för köparens räkning utgör lager hos säljaren.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%