Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skogskonto

Definition

Insättning på skogskonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter.

Lagrum

21 kap. 23-41 §§ IL

Kommentar

Reglerna om insättning på skogskonto gäller bara för enskilda näringsidkare.

Avdrag för insättning på skogskonto får för ett beskattningsår göras med högst

  • - 60 % av skogsintäkten pga. upplåtelse av avverkningsrätt

  • - 40 % av skogsintäkten pga. avyttring av skogsprodukter, och

  • - 40 % av skogsintäkten pga. uttag av skogsprodukter

Avdrag för insättning på skogskonto får bara göras om avdragsbeloppet uppgår till minst 5 000 kr och det får inte uppkomma underskott i näringsverksamheten.

Insättning på skogskonto får bara göras i en bank för ett visst beskattningsår. Har man gjort insättning i flera banker får man bara avdrag för insättningen hos den först anlitade banken.

Insättningen ska ha gjorts senast den dag då den skattskyldige ska lämna sin inkomstdeklaration. Om den skattskyldige har anstånd med att lämna inkomstdeklarationen gäller den senare tidpunkten som sista dag för insättningen.

Uttag från skogskonto får göras tidigast fyra månader efter att insättning gjorts och måste göras med minst 1 000 kr. Efter tio år är banken skyldig att betala ut kvarstående medel på kontot. Uttag från skogskonto beskattas som inkomst av näringsverksamhet det år då uttaget görs.

Om fastigheten byter ägare genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska medel på skogskonto tas upp till beskattning. Det gäller bara om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamheten. Återföring behöver inte heller ske om överlåtelsen sker genom gåva.

Om överlåtelse av en lantbruksenhet sker till en närstående genom benefikt fång får den närstående ta över medel på skogskonto utan att den tidigare ägaren beskattas

  • - om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledningen av ena makens död skriftligen förklarar att han eller hon tar över medlen, eller

  • - om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens död skriftligen avtalar om att medlen på skogskontot tas över.

Dessutom krävs att

  • - kontot förs över direkt till mottagaren eller att medlen direkt förs över till ett skogskonto som innehas av mottagaren, och

  • - att överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår.

Deklaration

Inbetalning till skogskonto redovisas i ruta R28 och uttag från skogskonto redovisas i ruta R27 i NE-blanketten.

Rättspraxis

RÅ 1972 ref. 58

Överföring av medel från ett konto till ett annat inom samma bank räknas inte som uttag.

RÅ 1979 ref. 1:52

Avdrag för insättning på skogskonto vägrades när kontot innehades gemensamt av flera skattskyldiga.

RÅ 1988 ref. 72

Den make som brukade en gemensamt ägd fastighet fick avdrag för insättning på skogskonto beräknad utifrån hela skogsintäkten.

RÅ 2019 ref. 4

Överföring av medel på skogskonto till närstående genom arv kan ske även efter dödsfallsåret utan att det utlöser beskattning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%