Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skogsskadekonto

Definition

Insättning på skogsskadekonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter.

Lagrum

21 kap. 23-41 §§ IL

Kommentar

Reglerna om insättning på skogsskadekonto gäller bara för enskilda näringsidkare. Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras om storm, brand, insektsangrepp eller liknande har medfört att mer än en tredjedel av skogen måste avverkas i förtid. Dessutom måste den huvudsakliga delen (ca 75 procent) av beskattningsårets skogsintäkter komma från sådan avverkning.

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får för ett beskattningsår göras med högst

  • - 60 procent av skogsintäkten pga. upplåtelse av avverkningsrätt,

  • - 40 procent av skogsintäkten pga. avyttring av skogsprodukter, och

  • - 40 procent av skogsintäkten pga. uttag av skogsprodukter.

Till den del skogsintäkten kommer från sådan skada (se ovan) som innebär att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid får avdrag för insättning på skogsskadekonto göras med högst

  • - 80 procent av skogsintäkten pga. upplåtelse av avverkningsrätt,

  • - 50 procent av skogsintäkten pga. avyttring av skogsprodukter, och

  • - 50 procent av skogsintäkten pga. uttag av skogsprodukter.

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras om avdragsbeloppet uppgår till minst 50 000 kr och det får inte uppkomma underskott i näringsverksamheten.

Insättning på skogsskadekonto får bara göras i en bank för ett visst beskattningsår. Har man gjort insättning i flera banker får man bara avdrag för insättningen hos den först anlitade banken.

Insättningen ska ha gjorts senast den dag då den skattskyldige ska lämna sin inkomstdeklaration. Om den skattskyldige har anstånd med att lämna inkomstdeklarationen gäller den senare tidpunkten som sista dag för insättningen.

Uttag från skogsskadekonto får göras tidigast fyra månader efter att insättning gjorts och måste göras med minst 1 000 kr. Efter tjugo år är banken skyldig att betala ut kvarstående medel på kontot. Uttag från skogsskadekonto beskattas som inkomst av näringsverksamhet det år då uttaget görs.

Om fastigheten byter ägare genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska medel på skogsskadekonto tas upp till beskattning. Det gäller bara om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamheten. Med övervägande del avses - enligt SKV - mer än 50 procent av marknadsvärdet av samtliga tillgångar i näringsverksamheten. Återföring behöver inte heller ske om överlåtelsen sker genom gåva.

Om överlåtelse av en lantbruksenhet sker till en närstående genom benefikt fång får den närstående ta över medel på skogsskadekonto utan att den tidigare ägaren beskattas

  • - om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledningen av ena makens död skriftligen förklarar att han eller hon tar över medlen, eller

  • - om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens död skriftligen avtalar om att medlen på skogskontot tas över.

Dessutom krävs att

  • - kontot förs över direkt till mottagaren eller att medlen direkt förs över till ett skogsskadekonto som innehas av mottagaren, och

  • - att överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår.

Tänk på

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras samma år som avdrag görs för insättning på skogskonto. Om avdrag för insättning på skogsskadekonto vägras kan man i stället yrka avdrag för insättning på skogskonto. En sådan begäran ska normalt göras hos Skatteverket inom sex månader efter det att Skatteverket beslutat att inte medge avdrag för insättning på skogsskadekonto.

Deklaration

Inbetalning till skogsskadekonto redovisas i ruta R28 och uttag från skogskonto redovisas i ruta R27 i NE-blanketten.