Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Skogsskadekonto

Definition

Insättning på skogsskadekonto är en reserveringsmöjlighet för att skjuta fram beskattningen av skogsintäkter.

Lagrum

21 kap. 23-41 §§ IL

Kommentar

Reglerna om insättning på skogsskadekonto gäller bara för enskilda näringsidkare. Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras om storm, brand, insektsangrepp eller liknande har medfört att mer än en tredjedel av skogen måste avverkas i förtid. Dessutom måste den huvudsakliga delen (ca 75 procent) av beskattningsårets skogsintäkter komma från sådan avverkning.

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får för ett beskattningsår göras med högst

  • - 60 procent av skogsintäkten pga. upplåtelse av avverkningsrätt,

  • - 40 procent av skogsintäkten pga. avyttring av skogsprodukter, och

  • - 40 procent av skogsintäkten pga. uttag av skogsprodukter.

Till den del skogsintäkten kommer från sådan skada (se ovan) som innebär att en betydande del av skogen bör avverkas i förtid får avdrag för insättning på skogsskadekonto göras med högst

  • - 80 procent av skogsintäkten pga. upplåtelse av avverkningsrätt,

  • - 50 procent av skogsintäkten pga. avyttring av skogsprodukter, och

  • - 50 procent av skogsintäkten pga. uttag av skogsprodukter.

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får bara göras om avdragsbeloppet uppgår till minst 50 000 kr och det får inte uppkomma underskott i näringsverksamheten.

Insättning på skogsskadekonto får bara göras i en bank för ett visst beskattningsår. Har man gjort insättning i flera banker får man bara avdrag för insättningen hos den först anlitade banken.

Insättningen ska ha gjorts senast den dag då den skattskyldige ska lämna sin inkomstdeklaration. Om den skattskyldige har anstånd med att lämna inkomstdeklarationen gäller den senare tidpunkten som sista dag för insättningen.

Uttag från skogsskadekonto får göras tidigast fyra månader efter att insättning gjorts och måste göras med minst 1 000 kr. Efter tjugo år är banken skyldig att betala ut kvarstående medel på kontot. Uttag från skogsskadekonto beskattas som inkomst av näringsverksamhet det år då uttaget görs.

Om fastigheten byter ägare genom arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska medel på skogsskadekonto tas upp till beskattning. Det gäller bara om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamheten. Med övervägande del avses - enligt SKV - mer än 50 procent av marknadsvärdet av samtliga tillgångar i näringsverksamheten. Återföring behöver inte heller ske om överlåtelsen sker genom gåva.

Om överlåtelse av en lantbruksenhet sker till en närstående genom benefikt fång får den närstående ta över medel på skogsskadekonto utan att den tidigare ägaren beskattas

  • - om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledningen av ena makens död skriftligen förklarar att han eller hon tar över medlen, eller

  • - om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens död skriftligen avtalar om att medlen på skogskontot tas över.

Dessutom krävs att

  • - kontot förs över direkt till mottagaren eller att medlen direkt förs över till ett skogsskadekonto som innehas av mottagaren, och

  • - att överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår.

Tänk på

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras samma år som avdrag görs för insättning på skogskonto. Om avdrag för insättning på skogsskadekonto vägras kan man i stället yrka avdrag för insättning på skogskonto. En sådan begäran ska normalt göras hos Skatteverket inom sex månader efter det att Skatteverket beslutat att inte medge avdrag för insättning på skogsskadekonto.

Deklaration

Inbetalning till skogsskadekonto redovisas i ruta R28 och uttag från skogskonto redovisas i ruta R27 i NE-blanketten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%