Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Skönsbeskattning

Definition

Ett beslut som fattas av Skatteverket vid avsaknad av eller brister i inlämnad deklaration.

Lagrum

57 kap. SFL

Kommentar

Det finns tre formkrav som måste vara uppfyllda för att en deklaration ska anses föreligga:

  • - Uppgifterna ska vara lämnade på ett fastställt formulär.

  • - Uppgifterna ska vara undertecknade av den som är uppgiftsskyldig eller av en behörig ställföreträdare.

  • - Deklarationsblanketten ska innehålla någon uppgift till ledning för beskattningen.

Om det inte finns någon deklaration kan Skatteverket fatta beslut om skönsbeskattning.

Skatteverket bestämmer storleken på det skönsbeskattade beloppet baserat på vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet.

Tänk på

Beslut om skönsbeskattning kan ändras genom att man skickar in en korrekt deklaration.

Rättspraxis

RÅ 1995 ref. 32

Skönsbeskattning har beslutats för en deklaration som undertecknats, men som inte innehöll någon annan uppgift än en upplysning om att deklarationen ska kompletteras.