Innehåll

Definition

Delning av en aktie.

Kommentar

Split innebär att man delar upp en aktie på flera. Värdet på bolaget fördelas därmed på fler aktier, men bolagets totala värde förändras inte. Split används ofta för att hålla aktiekursen på en nivå som är lämplig för handel. En alltför dyr aktie kan vara svår att handla med. En split med villkoren 5:1 innebär att en aktie delas upp på fem aktier. Om kursen var 1 000 kr innan spliten så blir kursen 200 kr per aktie efter spliten.

Även en alltför låg aktiekurs kan göra aktien svår att handla med. Då kan bolaget i stället göra en omvänd split, dvs. man gör en sammanläggning av aktier vilket minskar antalet aktier i bolaget. En omvänd split med villkoren 1:5 innebär att fem aktier slås ihop till en aktie. Om kursen var 1 kr innan den omvända spliten så blir kursen 5 kr per aktie efter den omvända spliten.

En split är bara en omfördelning av bolagets egna kapital på flera aktier. Aktieägarna berikas inte och det uppkommer därmed inga beskattningskonsekvenser.

Se även

inlösen