Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Stämpelskatt

Definition

Betalas vid köp av fastighet och tomträtt.

Lagrum

lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Kommentar

När någon köper en fastighet eller tomträtt ska man betala stämpelskatt beräknad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades.

För juridiska personer, utom bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, är stämpelskatten 4,25 procent. Bostadsrättsföreningar och ideella föreningar betalar 1,5 procent.

För fysiska personer är stämpelskatten 1,5 procent.

Om man tar ut nya inteckningar i en fastighet (pantbrev) betalar man 2 procent i stämpelskatt.

Vid gåva av en fastighet eller tomträtt betalar man inte någon stämpelskatt. Enligt huvudsaklighetsprincipen är en överlåtelse av en fastighet en gåva under förutsättning att mottagaren inte betalar ett högre pris än taxeringsvärdet. Gåvan är stämpelskattepliktig om mottagaren betalar mer än 85 procent av taxeringsvärdet föregående år.

När en fastighet eller tomträtt överlåts inom en koncern går det att få uppskov med betalningen av stämpelskatt. Moderföretaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag. Det köpande företaget får inte ingå i någon annan koncern. Uppskovet upphör vid någon av följande omständigheter:

  1. Köparen överlåter fastigheten.

  2. Köpare och säljare ingår inte längre i samma koncern.

  3. Köpare eller säljare upplöses genom likvidation eller konkurs.

Oavsett storleken på stämpelskatten betalar man en expeditionsavgift till inskrivningsmyndigheten på 825 kronor.

Stämpelskatten och expeditionsavgiften läggs till anskaffningsvärdet för fastigheten eller tomträtten. Se mer utförlig beskrivning under avsnittet fastigheter.

Tänk på

Säljare och köpare har solidariskt ansvar för att stämpelskatten betalas. Om inte köparen betalar skatten kan inskrivningsmyndigheten vända sig till säljaren för att kräva in skatten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%