Innehåll

Definition

Betalas vid köp av fastighet och tomträtt.

Kommentar

När någon köper en fastighet eller tomträtt ska man betala stämpelskatt beräknad på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljades.

För juridiska personer, utom bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, är stämpelskatten 4,25 procent. Bostadsrättsföreningar och ideella föreningar betalar 1,5 procent.

För fysiska personer är stämpelskatten 1,5 procent.

Om man tar ut nya inteckningar i en fastighet (pantbrev) betalar man 2 procent i stämpelskatt.

Vid gåva av en fastighet eller tomträtt betalar man inte någon stämpelskatt. Enligt huvudsaklighetsprincipen är en överlåtelse av en fastighet en gåva under förutsättning att mottagaren inte betalar ett högre pris än taxeringsvärdet. Gåvan är stämpelskattepliktig om mottagaren betalar mer än 85 procent av taxeringsvärdet föregående år.

Om en fastighet övergår till en ny ägare vid partiell fission ska man betala stämpelskatt. Stämpelskatt betalas även när en fastighet övergår vid delning genom separation.

När en fastighet eller tomträtt överlåts inom en koncern går det att få uppskov med betalningen av stämpelskatt. Moderföretaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag. Det köpande företaget får inte ingå i någon annan koncern. Uppskovet upphör vid någon av följande omständigheter:

  1. Köparen överlåter fastigheten.

  2. Köpare och säljare ingår inte längre i samma koncern.

  3. Köpare eller säljare upplöses genom likvidation eller konkurs.

Oavsett storleken på stämpelskatten betalar man en expeditionsavgift till inskrivningsmyndigheten på 825 kronor.

Stämpelskatt betalas vid överföring av fastigheter genom både partiell fission och delning av aktiebolag genom separation.

Stämpelskatten och expeditionsavgiften läggs till anskaffningsvärdet för fastigheten eller tomträtten. Se mer utförlig beskrivning under avsnittet fastigheter.

Tänk på

Säljare och köpare har solidariskt ansvar för att stämpelskatten betalas. Om inte köparen betalar skatten kan inskrivningsmyndigheten vända sig till säljaren för att kräva in skatten.