Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Styrelsearvode

Definition

Ersättning för styrelsearbete.

Lagrum

10 kap. 1 § och 13 kap. 1 § IL

Kommentar

Uppdrag som styrelseledamot kan enligt aktiebolagslagen bara innehas av fysisk person. Av bl.a. den anledningen har styrelseuppdrag i praxis ansetts vara sådana personliga uppdrag som normalt ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

I enstaka fall har det accepterats att arvodet betalats ut till ett bolag. I de fallen har det varit fråga om uppdrag som avsett en begränsad tid och gällt specifika insatser.

Ändrad lagstiftning kring när en uppdragstagare bedriver självständig verksamhet gentemot uppdragsgivaren gjorde att Skatteverket ansåg att styrelsearvoden kunde faktureras om man fortlöpande hade minst tre sådana uppdrag. Uppdragen fick dock inte vara hänförliga till eget eller närståendes bolag.

HFD slog dock fast att den nya lagstiftningen inte innebar någon förändring av befintlig rättspraxis avseende styrelsearvoden i detta avseende. I en kommentar till domen uttalade Skatteverket att avtal som ingåtts före HFD:s dom 170620 borde kunna gälla fram till nästkommande årsstämma, dock inte längre än 2018.

SRN ansåg i ett ej överklagat förhandsbesked att kortvariga uppdrag, som styrelseledamot i interimsstyrelsen för nybildade bostadsrättsföreningar, kan faktureras. Uppdragens längd varierade mellan 1,5 och 2,5 år och avslutades när föreningens fastighet var uppförd. SRN ansåg att då uppdragen var tidsbegränsade och begränsade till de uppgifter som måste genomföras under bostadsrättsföreningarnas uppstartsfas skulle de tas upp av styrelseledamotens bolag. Skatteverket delade SRN:s uppfattning.

Rättspraxis

RÅ 1993 ref. 55

Ett tidsbegränsat uppdrag som styrelseledamot och vd (”företagsdoktor”) beskattades hos ett bolag.

RÅ 1993 ref. 104

Styrelsearvoden beskattades som inkomst av tjänst.

HFD 2017 ref. 41

Styrelsearvoden ska normalt beskattas som inkomst av tjänst. Ändrad lagstiftning påverkar inte detta.

SRN 2018-06-18, dnr: 36-18/D (ej överklagat)

Inkomst från uppdrag som styrelseledamot under en begränsad tid i interimsstyrelsen i nybildade bostadsrättsföreningar kunde faktureras från styrelseledamotens aktiebolag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%