Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Substansminskning

Definition

Utnyttjande av en naturfyndighet på en fastighet som är kapitaltillgång.

Lagrum

20 kap. 20-28 §§ IL

Kommentar

Vid utvinning av naturtillgångar på en fastighet som är kapitaltillgång får man göra avdrag för substansminskning. Avdrag kan göras för såväl inträffad som framtida substansminskning.

Inträffad substansminskning

När det gäller inträffad substansminskning får avdrag högst göras med ett belopp som motsvarar den del av anskaffningsvärdet för hela tillgången som är hänförlig till utvinningen före beskattningsårets utgång. Vid beräkning av avdraget tar man hänsyn till tidigare års avdrag.

Exempel:

En grustäkt på 20 000 m3 anskaffas för 500 000 kr. År 1-3 utvinner man 7 000 m3 och år 4 utvinns 3 000 m3. År 1-3 har avdrag gjorts med 180 000 kr. Vid utgången av år 4 har hälften av gruset utvunnits. Det maximala avdraget för år 4 blir då 70 000 kr (250 000-180 000).

Framtida subtansminskning

Om fastighetsägaren genom skriftligt avtal har upplåtit rätten till framtida utvinning och fått betalt för denna ska avdrag göras för framtida substansminskning med ett belopp som satts av i räkenskaperna. Avdraget är maximerat till högst den del av anskaffningsvärdet för hela naturtillgången som kan anses avse den återstående utvinningen som ägaren fått betalt för.

Exempel:

En grustäkt på 20 000 m3 anskaffas för 500 000 kr. Ägaren har upplåtit rätten till utvinning av 15 000 m3 för 400 000 kr. Avdrag för framtida substansminskning får då göras med maximalt 375 000 kr (15 000/20 000 x 500 000).

Avdraget ska återföras följande beskattningsår. En ny avsättning får då göras om förutsättningarna för avsättning är uppfyllda.

Avdrag för framtida substansminskning får inte göras om avtalet ingås med en närstående eller mellan näringsidkare i intressegemenskap. Som närstående räknas i dessa fall även fåmansföretag och fåmanshandelsbolag där den fysiska personen eller någon närstående är företagsledare eller, direkt eller indirekt, äger andelar.