Innehåll

Definition

Avtal där utfallet för innehavaren beror på det underliggande värdet av ett företag.

Lagrum

10 kap. 11 § IL

Kommentar

En syntetisk option är ett avtal om att få ett visst belopp i framtiden beroende på hur mycket ett företag har ökat i värde. Det finns inga bolagsrättsliga regler som styr hur avtalet ska vara utformat. Syntetiska optioner kan användas när en anställd ska få möjlighet att ta del av en värdeuppgång utan att denne köper aktier i det företag där denne arbetar. Kan vara en del av ett incitamentsprogram i företag där ägarna inte kan eller vill släppa in personalen som delägare. Beskattningen skiljer sig åt beroende på hur den syntetiska optionen är utformad. Beskattningen kan ske som ett värdepapper enligt värdepappersregeln, som en personaloption eller i enlighet med vanliga regler för utbetalning av bonus.

Tänk på

För syntetiska optioner som beskattas som personaloptioner eller bonus ska företaget betala arbetsgivaravgifter.

Deklaration

Är den syntetiska optionen ett värdepapper beskattas den på samma sätt som en option i det underliggande företaget. Det innebär att kapitalvinsten ska tas upp på en blankett K4, K10 eller K12, beroende på typ av företag och om aktierna är kvalificerade andelar eller inte.

Rättspraxis

RÅ 1997 ref. 71

En syntetisk option ansågs vara ett värdepapper bland annat på grund av att den var överlåtbar.

HFD 2016 ref. 68

En syntetisk option ansågs vara ett värdepapper trots hembud och krav på fortsatt anställning.