Innehåll

Definition

Vinst t.ex. i idrottstävlingar och andra priser som avser någon form av prestation.

Lagrum

8 kap. 4 § IL

Kommentar

Tävlingsvinster är skattefria om de

  • - inte hänför sig till anställning eller uppdrag,

  • - inte består av kontanter eller liknande, och

  • - avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast hundratal kronor, dvs. 1 600 kr för 2023 (1 400 för 2022).

Med tävlingsvinster avses inte enbart vinster i idrottstävlingar, utan också vinster i alla slags tävlingar som innehåller ett moment av prestation. Till denna kategori räknas dock inte tävlingar som anordnas av arbetsgivaren.

Vinster till anställda på grund av en prestation som kan kopplas till tjänsten är alltid skattepliktiga för de anställda.

Det är möjligt för idrottsutövare att bedriva sin idrottsverksamhet via bolag under förutsättning att verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet (se Skatteverkets ställningstagande 050318, dnr: 130 156509-05/111). I sådana fall kan tävlingsvinster, prispengar och ersättningar för att ställa upp i tävlingar redovisas av bolaget.

Tänk på

Om en tävlingsvinst är skattepliktig är arrangören skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på värdet av vinsten. Arrangören ska även lämna kontrolluppgift.