Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Terminer

Definition

Avtal mellan två parter om framtida köp eller försäljning av en tillgång till ett bestämt pris.

Lagrum

44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL

Kommentar

Termin är ett avtal mellan två parter om köp eller försäljning av en underliggande tillgång vid en viss tidpunkt till ett pris som är bestämt på förhand. Till skillnad mot vad som gäller optioner så är ett terminsavtal bindande för båda parter.

I inkomstskattelagen finns en särskild definition av begreppet terminer:

Med termin avses ett avtal, lämpat för allmän omsättning, om

  • - förvärv av aktier, obligationer eller andra tillgångar vid en viss framtida tidpunkt och till ett bestämt pris, eller

  • - en framtida betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar, eller av kursindex eller liknande.

Ett uttryckligt krav i den skatterättsliga definitionen är att terminsavtalet är lämpat för allmän omsättning. Om så inte är fallet är skattereglerna för terminer inte tillämpliga. Beskattning sker då enligt de vanliga reglerna för försäljning av egendom.

Det finns två olika typer av terminer: forwards och futures. Skillnaden på dessa är att för forwards alltid regleras på slutdagen medan det för futures sker en daglig avräkning.

Terminer kan avslutas genom lösen (leverans), stängning, kvittning eller nettning.

Lösen innebär att köpet av den underliggande tillgången fullföljs. Lösen utlöser beskattning hos säljaren, men inte hos köparen. I stället för att fullfölja köpet kan terminen på slutdagen avslutas med en kontantavräkning, s.k. stängning.

Om terminen är ett futureskontrakt kan man avsluta det innan det löper ut genom sälja det, s.k. kvittning. Det är inte möjligt att avsluta ett forwardkontrakt genom kvittning eftersom dessa kontrakt alltid regleras på slutdagen. Utfallet, vinsten eller förlusten, av ett forwardkontrakt kan säkras genom s.k. nettning. Det innebär att köparen av ett forwardkontaktet ingår ett motsatt kontrakt med samma slutdag, men med annat pris. Köparen går alltså in som säljare och vice versa. Genom nettning låser man fast det ekonomiska utfallet av kontrakten trots att avräkning kan ske först på slutdagen.

Terminer beskattas normalt på samma sätt som den underliggande tillgången. En aktietermin eller aktieindextermin beskattas alltså enligt reglerna för delägarrätter och en valutatermin enligt reglerna för utländska fordringsrätter.

Kapitalvinster på terminen ska tas upp det år då avtalet fullföljs eller upphör att gälla. Att någon får betalt jämställs med avyttring av terminen. Vid beräkning av anskaffningsutgiften får schablonmetoden (20 % av försäljningspriset) inte användas. Om innehavaren förvärvat flera futureskontrakt, i samma serie men vid olika tillfällen, behöver man inte göra en genomsnittsberäkning av anskaffningsvärdet. Har något eller några av kontrakten kvittats får den skattskyldige välja vilket eller vilka kontrakt som kvittats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%