Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Tillbyggnad

Definition

Utöka ytan på en befintlig byggnad.

Lagrum

19 kap. 13 § IL

Kommentar

En tillbyggnad ska öka anskaffningsvärdet på byggnaden. När tillbyggnaden är färdigställd ska man börja göra värdeminskningsavdrag. Avskrivningsplanen ska utformas utifrån den ekonomiska livslängden.

Vissa delar av en tillbyggnad kan fördelas påbyggnadsinventarier.

En tillbyggnad kan göra att värdeåret ska ändras. Den ursprungliga byggnaden bedöms tillsammans med tillbyggnaden och värdeåren jämkas ihop till ett nytt värdeår.

Tänk på

Det kan gå att göra en omklassificering av en tidigare gjord klassificering av en tillbyggnad. De stora skillnader som är i avskrivningstider mellan byggnad och byggnadsinventarier gör att kassaflödet går att förbättra genom en snabbare skattemässig avskrivning.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för fastigheter tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.