Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tjänstepensionsförsäkring  occupational pension insurance

Definition

En pensionsförsäkring som en arbetsgivare har åtagit sig att betala alla premier för.

Lagrum

28 kap. 3, 15, 19 §§ och 58 kap. 7 § IL

Kommentar

Tjänstepensionsförsäkring är ett sådant tryggande av pensioner som ger avdrag skatterättsligt.

I en traditionell tjänstepensionsförsäkring bestämmer försäkringsgivaren hur kapitalet ska förvaltas och garanterar en viss pension. I en fondförsäkring väljer den försäkrade själv hur kapitalet ska förvaltas och har då ingen garanterad pension. Pensionen beräknas på värdet av det kapital som finns i fondförsäkringen.

För att en arbetsgivare ska få avdrag med premien för tjänstepensionsförsäkringen krävs att premien är betald senast den dag som inkomstdeklarationen ska lämnas in.

För att det ska vara en tjänstepensionsförsäkring krävs att nedanstående krav är uppfyllda. Dessutom ska arbetsgivaren betala samtliga premier för försäkringen.

  1. Försäkringen får inte avse någon annan förmån än ålderspension, sjukpension eller efterlevandepension.
  2. Pensionskapitalet måste betalas ut under minst fem år, eller minst tre år om pensionen upphör när den försäkrade fyller 65.
  3. Efterlevandekretsen är begränsad till make, sambo och barn.
  4. Ålderspension får inte betalas ut före 55 års ålder.
  5. Pensionskapitalet betalas ut med samma eller stigande belopp.

Deklaration

Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21.

En tjänstepensionspremie som inte är avdragsgill på grund av beloppsbegränsningarna återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

En premie som inte är avdragsgill på grund av att den betalats för sent återläggs i samma ruta. I nästa års deklaration dras premien som betalats för sent av i INK2 och INK4 ruta 4.4 b.

Pensionskostnader som ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader ska redovisas i INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1.

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla pensionskostnader på särskilt konto.

Rättspraxis

HFD 2011 not. 42

En premie för tjänstepensionsförsäkring är avdragsgill om den är betald senast den dag som inkomstdeklarationen ska lämnas.

HFD 2017 ref. 31

En sammanläggning av flera tjänstepensionsförsäkringar, på försäkringsbolagets initiativ, till en enda försäkring har inte ansetts vara ett återköp.

 

pensionskostnad

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%