Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tjänsteresa

Definition

En resa som en anställd är beordrad att göra i tjänsten för arbetsgivarens räkning.

Kommentar

Tjänsteresor kan vara mycket korta, både tidsmässigt och avståndsmässigt, men de kan också pågå långt bort under lång tid, ibland under flera år.

En tjänsteresa påbörjas och avslutas antingen i hemmet eller på tjänstestället (arbetsplatsen). Det innebär att om en anställd t.ex. besöker en kund vid arbetsdagens början så är både resan från hemmet till kunden och resan vidare till arbetsplatsen tjänsteresor.

Är det endast ett enklare tjänsteärende som inte medför något längre stopp eller omväg så anser Skatteverket att resan behåller sin karaktär av arbetsresa. Då räknas endast förlängningen av resan som tjänsteresa. Resor direkt mellan hemmet och tjänstestället är resor till och från arbetet, dvs. privata resor.

Bilresor

Använder den anställde egen bil för en tjänsteresa kan arbetsgivaren betala ut skattefri milersättning med 18,50 kr/mil. Om den anställde har förmånsbil och själv bekostar drivmedlet är den skattefria milersättningen 6,50 kr/mil för dieseldrivna bilar och 9,50 kr/mil för övriga bilar.

Övernattning

Är tjänsteresan förenad med övernattning är kostnaden för resa och logi skattefri för den anställde och arbetsgivaren kan även ersätta den anställdes ökade levnadskostnader genom att betala ut traktamenten till den anställde. Arbetsgivarens kostnader för tjänsteresor är avdragsgilla.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%