Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Tjänsteställe

Definition

Den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete.

Lagrum

12 kap. 8 § IL

Kommentar

Definitionen ovan är huvudregeln, men om arbetet utförs under förflyttning eller om arbetsplatserna hela tiden växlar anses tjänstestället vara den plats där den anställde hämtar och lämnar material eller förbereder och avslutar arbetet (alternativregeln). Om ingen av de nämnda reglerna kan användas för att fastställa tjänstestället anses bostaden vara tjänsteställe (undantagsregeln).

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare och som framgår av definitionen ovan så är det normalt sett den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Det går alltså inte att avtala om att tjänstestället ska vara på en viss plats, det är verkligheten som styr.

Tänk på

Det kan ibland vara svårt att avgöra var en anställd har sitt tjänsteställe, t.ex. om den anställde jobbar ungefär lika mycket på två skilda platser. En felaktig bedömning av var tjänstestället är beläget får betydelse för om olika ersättningar är skattefria eller skattepliktiga. Det kan även bli kostsamt för både arbetsgivaren och den anställde, särskilt om de olika arbetsplatserna är belägna långt ifrån varandra så att övernattning krävs.

Exempel:

En anställd bor i Göteborg och arbetar två dagar per vecka på företagets kontor i Göteborg och tre dagar per vecka på kontoret i Stockholm, vilket innebär att den anställde har sitt tjänsteställe i Stockholm. Arbetsgivaren har dock felaktigt utgått från att tjänstestället är i Göteborg och betraktat resorna till Stockholm som tjänsteresor för den anställde.

Den anställdes resor till och från Stockholm är resor till och från arbetet, vilket innebär att den anställde ska beskattas för värdet av resorna. Utbetalda traktamenten är skattepliktiga som lön då den anställde inte övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten. Att arbetsgivaren bekostar övernattningarna i Stockholm medför att den anställde ska beskattas för:

 

tjänsteresa

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%