Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Underskott  deficit

Definition

Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår.

Lagrum

40 kap. IL

Kommentar

Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsas vid en ägarförändring. För att motverka handel med företag vars huvudsakliga värde är underskottsavdrag kan underskotten begränsas genom en beloppsspärr och/eller en koncernbidragsspärr.

För kunna göra en underprisöverlåtelse kan det vara nödvändigt att avstå från att yrka avdrag för tidigare års underskott. Det finns inga särskilda formalia för att göra ett sådant avstående.

Om företaget försätts i konkurs får man inte dra av underskott som uppkommit före konkursen. Om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna fått full betalning får företaget dra av underskott som inte kunnat dras av på grund av konkursen.

Om företaget får ackord, skuldsanering eller F-skuldsanering ska underskottet minskas med de skulder som faller bort.

Tänk på

Innevarande års underskott påverkas inte av några begränsningar eller spärrar.

Tänk också på att ett koncernbidragsspärrat underskott - enligt Skatteverket - ingår i det utrullade underskott som ska beräknas och fastställas (ställningstagande 171002, dnr: 202.392964-17/111). Det innebär att ett spärrat underskott omfattas av de vanliga omprövningstiderna.

Deklaration

I deklarationen redovisas spärrade underskott i INK2 ruta 1.3 och ospärrade underskott i INK2 ruta 1.2. Både spärrade och ospärrade underskott från det närmast föregående beskattningsåret ska föras in i INK2 ruta 4.14 a. Om det finns kvar koncernbidragsspärrade eller fusionsspärrade underskott reduceras underskottet i INK2 ruta 4.14 b och förs in i INK2 ruta 1.3. Även reduktion genom beloppsspärr eller ackord reduceras i INK2 ruta 4.14 b.

 

bestämmande inflytande

underskottsföretag

ägarförändring

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%