Definition

Det underskott som kvarstår från föregående beskattningsår.

Lagrum

40 kap. IL

Kommentar

Ett underskott från föregående beskattningsår ska dras av beskattningsåret efter. Det finns ingen tidsmässig begränsning för hur gammalt ett underskott kan vara. Däremot kan underskottet begränsas vid en ägarförändring. För att motverka handel med företag vars huvudsakliga värde är underskottsavdrag kan underskotten begränsas genom en beloppsspärr och/eller en koncernbidragsspärr.

För kunna göra en underprisöverlåtelse kan det vara nödvändigt att avstå från att yrka avdrag för tidigare års underskott. Det finns inga särskilda formalia för att göra ett sådant avstående.

Om företaget försätts i konkurs får man inte dra av underskott som uppkommit före konkursen. Om konkursen läggs ned på grund av att borgenärerna fått full betalning får företaget dra av underskott som inte kunnat dras av på grund av konkursen.

Om företaget får ackord, skuldsanering eller F-skuldsanering ska underskottet minskas med de skulder som faller bort.

Tänk på

Innevarande års underskott påverkas inte av några begränsningar eller spärrar.

Tänk också på att ett koncernbidragsspärrat underskott - enligt Skatteverket - ingår i det utrullade underskott som ska beräknas och fastställas (ställningstagande 171002, dnr: 202 392964-17/111). Det innebär att ett spärrat underskott omfattas av de vanliga omprövningstiderna.

Deklaration

I deklarationen redovisas spärrade underskott i INK2 ruta 1.3 och ospärrade underskott i INK2 ruta 1.2. Både spärrade och ospärrade underskott från det närmast föregående beskattningsåret ska föras in i INK2 ruta 4.14 a. Om det finns kvar koncernbidragsspärrade eller fusionsspärrade underskott reduceras underskottet i INK2 ruta 4.14 b och förs in i INK2 ruta 1.3. Även reduktion genom beloppsspärr eller ackord reduceras i INK2 ruta 4.14 b.