Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Underskott av nystartad verksamhet

Definition

Avdrag som innebär att underskott av nystartad verksamhet kan kvittas mot övriga förvärvsinkomster.

Lagrum

62 kap. 2-3 §§ IL

Kommentar

Underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet som bedrivs av enskilda näringsidkare eller delägare i handelsbolag får dras av som allmänt avdrag mot övriga förvärvsinkomster. Det innebär att underskottet t.ex. kan kvittas mot inkomst av tjänst.

Allmänt avdrag kan göras det första beskattningsåret (startåret) och de fyra följande beskattningåren. Avdraget får maximalt uppgå till 100 000 kr per beskattningsår. Om underskottet överstiger 100 000 kr rullas resterande del vidare till nästa år och kan då dras av som allmänt avdrag under något av de första fem beskattningsåren.

Exempel:

X startade en enskild näringsverksamhet som under år 1 gick med 125 000 kr i underskott. År 2 uppgick underskottet till 50 000 kr. X får göra avdrag med 100 000 kr som allmänt avdrag år 1 och med 75 000 kr år 2.

Allmänt avdrag får inte göras om den skattskyldige någon gång under de fem beskattningsåren före startåret direkt eller indirekt har bedrivit en liknande näringsverksamhet.

Om man tar över en näringsverksamhet från en närstående inträder man i den närståendes skattemässiga situation när det gäller avdrag. Har den närstående rätt till allmänt avdrag tar man alltså över resterande del av femårsperioden. Kontinuiteten gäller dock inte om förvärvet sker genom köp, byte eller liknande (dvs. ej benefikt fång) från den skattskyldiges förälder, mor- eller farföräldrar. Då räknas femårsperioden från övertagandet.

Det går inte att få allmänt avdrag till den del underskottet dras av i inkomstslaget kapital som slutligt underskottsavdrag. Avdrag medges inte heller till den del underskottet kvittas mot kapitalvinst på näringsfastighet eller näringsbostadsrätt. För kommanditdelägare är avdraget begränsat till vad de satt in eller har åtagit sig att sätta in i kommanditbolaget.

Deklaration

Underskott som nyttjas som allmänt avdrag återläggs i NE ruta R45 eller i N3A ruta 31a. Beloppet redovisas i INK1 ruta 14.1.

Tänk på

För att få göra allmänt avdrag krävs att det är fråga om aktiv näringsverksamhet. Man kan inte få allmänt avdrag om det är passiv näringsverksamhet

Rättspraxis

RÅ 2002 ref. 15

Underskott av ett mindre skogsbruk (30 ha) fick kvittas som allmänt avdrag då verksamheten ansågs utgöra aktiv näringsverksamhet.

RÅ 2002 ref. 59

Vid förvärv av näringsfastighet påbörjas femårsfristen redan vid förvärvet.