Innehåll

Definition

Kurser etc. för att förkovra sig i sitt arbete.

Lagrum

11 kap. 9 § och 16 kap. 1 § IL

Kommentar

Utbildning under pågående anställning.

Det finns ingen särskild lagregel i inkomstskattelagen som reglerar vad som gäller när arbetsgivaren betalar en utbildning för en anställd. Om utbildningen betingas av arbetsgivarens verksamhet är utgångspunkten att utbildningen är skattefri för den anställde. Den anställde anses i sådana fall utföra sitt vanliga arbete när utbildningen genomförs.

Utbildningen är skattefri för den anställde oavsett om det handlar om grundutbildning som medför att den anställde får en högre kompetens eller om fortbildning. Det är företagets nytta av utbildningen som är avgörande för skattefriheten. Kostnaden för utbildningen, var och när den utförs saknar betydelse i dessa fall (se Skatteverkets ställningstagande 110412, dnr: 131 55196-11/111).

När sambandet mellan utbildningen och tjänsten inte är lika starkt kan utbildningen ändå vara skattefri i vissa fall enligt reglerna om skattefria arbetsredskap. Om utbildningen är av väsentlig betydelse för att utföra arbetet kan den vara skattefri för den anställde även om den är till nytta för den anställde privat. I dessa fall är det viktigt att arbetsgivaren betalar utbildningen direkt.

Exempel:

En anställd har vanligt B-körkort. Om den anställde behöver C-körkort för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan arbetsgivaren betala körkortsutbildningen utan skattekonsekvenser för den anställde. Detta trots att den anställde kan ha nytta av C-körkortet privat. Denna privata nytta är dock svår att särskilja från nyttan i arbetet.

Om arbetsgivaren betalar körkortsutbildningen för ett vanligt B-körkort för en anställd som inte har körkort så är det en skattepliktig förmån oavsett arbetsgivarens behov. I detta fall är den privata nyttan inte begränsad.

Tänk på

Det förekommer att arbetsgivaren betalar en utbildning direkt enligt reglerna om skattefria arbetsredskap, men finansierar det med att den anställde löneväxlar. Om sambandet mellan utbildningen och tjänsten inte är helt klarlagt kan löneväxlingen bli en del i bevisningen mot skattefrihet.

Utbildning i enskild näringsverksamhet

Även för näringsidkarens egna utbildningskostnader styrs avdragsrätten av nyttan i verksamheten.

Bokföring

Utgifter för utbildning tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

HFD 2012 ref. 38

En redovisningskonsult medgavs avdrag i näringsverksamheten för utgifter för auktorisation.