Rätt Skatt 2021 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Uthyrning av privatbostad

Definition

När man hyr ut det som räknas som privatbostad.

Lagrum

42 kap. 30-32 §§ IL

Kommentar

Uthyrning av privatbostad ska ta upp i inkomstslaget kapital. Det gäller även uthyrning av bostad som innehas med hyresrätt.

Innehavaren får inte göra avdrag för utgifter för uthyrningen. Istället medges avdrag med ett fast belopp om 40 000 kr per år samt ett rörligt belopp. Det rörliga beloppet är olika beroende på vilket slag av bostad som hyrs ut. För privatbostadsfastighet med 20 % av hyresintäkten utöver det fasta beloppet. För hyresrätter och bostadsrätter medges avdrag med den del av hyran eller avgiften som avser den upplåtna delen. För bostadsrätter får inte tas med i avdraget den del av inbetalningarna till föreningen som utgör kapitaltillskott.

Vid uthyrning till den skattskyldiges eller närståendes arbetsgivare (även fåmansföretag) medges avdrag med skäligt belopp. De schablonmässiga avdragen får alltså inte göras i dessa fall. Skatteverket anser att avdraget i dessa fall bör begränsas till de direkta merutgifterna för el, uppvärmning, slitage och liknande. Avdrag bör i dessa fall medges med 1 000 - 3 000 kr för helt år.

Tänk på

Vid uthyrning till eget eller närståendes fåmansföretag ska marknadsmässig hyra beskattas i inkomstslaget kapital. Överstiger hyran vad som kan anses marknadsmässigt ska den överskjutande delen beskattas som lön eller utdelning.