Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utomståenderegeln  the outsider rule

Definition

Om utomstående i betydande omfattning, direkt eller indirekt, äger andelar i företaget och har rätt till utdelning ska en andel anses kvalificerad endast om det finns särskilda skäl.

Lagrum

57 kap. 5 § IL

Kommentar

Med utomstående avses en ägare vars andelar inte är kvalificerade, dvs. en ägare som inte själv är eller har varit verksam i betydande omfattning. En utomstående ägare omfattas inte av de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. Det har införts nya regler för att förenkla överlåtelser till närstående. Reglerna innebär att överlåtarens aktier under vissa förutsättningar upphör att vara kvalificerade när karenstiden har löpt ut. Vid tillämpning av utomståenderegeln ska dock sådana andelar anses vara kvalificerade.

Syftet med de särskilda reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag är att förhindra att arbetsinkomster omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Om utomstående i betydande omfattning har rätt till avkastning på andelarna är det normalt inte någon fördel för en verksam delägare att ta ut avkastningen som utdelning eller kapitalvinst jämfört med att ta ut lön. Beskattning sker då enligt de vanliga reglerna för kapitalinkomster, dvs. andelarna är då inte heller kvalificerade för en delägare som är verksam i betydande omfattning.

Av förarbetena framgår att med "betydande omfattning" bör avses att utomstående äger minst 30 procent av andelarna i företaget. Med "företaget" avses det företag där delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning. I dessa fall anses andelarna kvalificerade bara om det finns särskilda skäl.

Av förarbetena framgår att "särskilda skäl" kan t.ex. vara inbördes avtal om hur resultatet ska fördelas, korsvisa äganden eller avtal om framtida förvärv.

Vid bedömningen om utomståenderegeln är tillämplig ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Det betyder att utomstående i princip ska ha ägt minst 30 procent av andelarna under hela femårsperioden. I undantagsfall kan utomståenderegeln bli tillämplig även om det utomstående ägandet varat kortare tid än fem år. Så kan vara fallet om företaget varit verksamt kortare tid än fem år.

HFD har slagit fast att utomståenderegeln är tillämplig när utomstående äger andelar i ett moderföretag och de personer vars andelar är kvalificerade är verksamma i ett dotterföretag. Utomståenderegeln är tillämplig så länge det utomstående ägandet består i moderföretaget även om dotterföretaget avyttrats. Om även moderföretaget avyttras är däremot utomståenderegeln inte tillämplig trots att det utomstående ägandet bestått under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Vid indirekt ägande innebär det att ägarnas andelar i sina ägarbolag blir kvalificerade andelar.

Tänk på

Regeln är utformad så att ett företag ska anses ägt av utomstående utom till den del det ägs av personer som äger kvalificerade andelar. Det innebär att utomståenderegeln kan bli tillämplig direkt, efter fem år eller efter tio år.

Exempel 1:

A och B startade under 2017 ett bolag. De äger 50 procent vardera och är inte närstående. A kommer att vara aktiv medan B endast är med som finansiär och är därmed passiv. Utomståenderegeln är tillämplig direkt, varken A:s eller B:s andelar är kvalificerade.

Exempel 2:

A äger och driver ett fåmansföretag. Under 2017 går B (ej närstående) in som finansiär (passiv) och köper 50 procent av andelarna. B:s andelar är inte kvalificerade, medan utomståenderegeln medför att A:s andelar förblir kvalificerade t.o.m. utgången av 2022.

Exempel 3:

A och B (ej närstående) äger 50 procent vardera i ett fåmansföretag där båda varit aktiva. Under 2017 blir B passiv och deltar inte längre aktivt i verksamheten. B:s andelar förblir kvalificerade t.o.m. utgången av 2022. Utomståenderegelns utformning gör att det tar ytterligare fem år innan A:s andelar upphör att vara kvalificerade. A:s andelar är kvalificerade t.o.m. utgången av 2027, A får alltså en karens på tio år i det här fallet.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 124

Utomståenderegeln är tillämplig även i fall där utomstående äger andelar i moderföretaget och de personer vars andelar är kvalificerade är verksamma i ett dotterföretag.

RÅ 2007 not. 1

Utomståenderegeln var tillämplig när delägaren var verksam i ett dotterföretag där utomstående ägde andelar.

RÅ 2009 ref. 53

Att andelar var lagertillgångar ansågs inte utgöra särskilda skäl för att frångå utomståenderegeln.

RÅ 2010 ref. 4

Om en andelsägare blir verksam ett visst år så anses andelarna ha varit kvalificerade under de fem föregående beskattningsåren vid tillämpning av utomståenderegeln, även om de under dessa beskattningsår inte varit kvalificerade.

HFD 2014 ref. 2

Utomståenderegeln blev tillämplig när andelarna var kvalificerade pga. att ägaren ägde andelar i ett annat fåmansföretag som bedrev samma eller likartad verksamhet.

HFD 2018-05-31, mål nr 732-18

Vid indirekt ägande av moder- och dotterbolag ansågs utomståenderegeln tillämplig på andelarna i moderbolaget även om dotterbolaget avyttras. Regeln var dock inte tillämplig om andelarna i moderbolaget avyttrades vilket innebar att andelarna i ägarbolagen blev kvalificerade.

 

karenstid

kvalificerad andel

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%