Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Utrangering

Definition

Kvarvarande anskaffningsutgift kostnadsförs på grund av att en byggnad förstörs, rivs eller tas ur bruk av annan anledning.

Lagrum

19 kap. 7 § IL

Kommentar

När en hel byggnad rivs eller förstörs kan man dra av resterande värdeminskningsavdrag. Detta kallas utrangering. Enligt Skatteverket krävs det att hela byggnaden rivs eller förstörs för att man ska beviljas avdrag för utrangering. Skatteverket 161031, dnr: 131 443820-16/111.

Utgiften för att riva byggnaden är inte direkt avdragsgill. Om fastighetsägaren planerar att bygga en ny byggnad ska utgiften för att riva den gamla byggnaden läggas till anskaffningsvärdet för den nya byggnaden. Om det inte finns några planer på att bygga en ny byggnad aktiveras utgifterna som markanläggning.

I de fall som en fastighet med byggnad förvärvas och byggnaden rivs efter förvärvet ska den del av anskaffningsutgiften som belöper på byggnaden utrangeras. Skatteverket anser att det går att justera anskaffningsutgiften för byggnad om relationen mellan mark och byggnad i taxeringsvärdet är felaktig. Skatteverket 121018, dnr: 131 629054-12/111. För att man ska behöva korrigera byggnadens anskaffningsvärde krävs att fastigheten är feltaxerad. Om en köpare värderar marken högre leder det inte per automatik till att relationen mellan mark och byggnad behöver vara felaktiga.

Tänk på

Om delar av en byggnad ska rivas kan det vara möjligt att dela upp den i flera byggnader för att kunna få avdrag genom utrangering.

Deklaration

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och skattemässiga avskrivningar justeras i INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för utrangering av byggnader tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgifterna ska periodiseras.

Rättspraxis

HFD 2011 ref. 72

En fastighetsägare som köpt en fastighet och rivit byggnaden har rätt till avdrag för utrangering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%