Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Valutakursförlust/Valutakursvinst

Definition

Vinst eller förlust på grund av förändring i växelkursen.

Lagrum

14 kap. 8 §, 44 kap. 16 § och 48 kap. 17 § IL

Kommentar

Per balansdagen ska alla fordringar och skulder i utländsk valuta räknas om med balansdagens kurs. En förlust är skattemässigt avdragsgill och en vinst är skattepliktig.

Om det är en kapitaltillgång ska omkostnadsbeloppet justeras i enlighet med förändringen av valutan. Om tillgången har ökat i värde leder det till att man under beskattningsåret gör en valutakursvinst. Omkostnadsbeloppet ökas då med valutakursvinsten. En valutakursförlust leder till motsvarande minskning av omkostnadsbeloppet.

Om man avyttrar en kapitaltillgång och får betalt i utländsk valuta finns en reglering av vilken kurs man ska använda vid kapitalvinstberäkningen. Om man växlar valutan inom 30 dagar från avyttringen ska man använda växlingskursen vid kapitalvinstberäkningen. Det innebär att en förlust eller vinst vid växlingen inte är avdragsgill eller skattepliktig.

Vid en avyttring av en fordran i utländsk valuta är den valutakursförändring som skett under beskattningsåret avdragsgill respektive skattepliktig. Även om det är en fordran på ett dotterbolag och själva förlusten på fordran inte är avdragsgill är valutakursförlusten avdragsgill.

När det gäller näringsbetingade andelar är valutakursförluster kopplade till anskaffningsvärdet i utländsk valuta inte skattepliktiga respektive ej avdragsgilla. Förändringen av valutan är då en del av kapitalvinstberäkningen.

Om ett företag använder euro som redovisningsvaluta är inte en förändring av kursen avdragsgill eller skattepliktig.

Rättspraxis

HFD 2016 ref. 14

Att neka avdrag med valutakursförlust vid försäljning av näringsbetingade andelar strider inte mot etableringsfriheten.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%