Innehåll

Definition

Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 km från den skattskyldiges bostad eller tjänsteställe.

Lagrum

12 kap. 7 § IL

Kommentar

När en anställd är på tjänsteresa kan arbetsgivaren ersätta den anställde för ökade levnadskostnader genom att betala ut traktamente. Ett krav för att traktamenten ska vara skattefria för den anställde är att tjänsteresan varit förenad med minst en hel övernattning (00.00-06.00) utanför den vanliga verksamhetsorten.