Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Värdeminskningsavdrag

Definition

Årligt avdrag motsvarande den periodiserade anskaffningsutgiften.

Lagrum

18 kap. 3 § och 19 kap. 4-5 §§ IL

Kommentar

Byggnader, inventarier, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag.

Byggnader skrivs av enligt den ekonomiska livslängden. Inventarier, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar skrivs av utifrån schabloniserade regler utformade som fasta procentsatser.

När en fastighet har avyttrats går det inte att göra värdeminskningsavdrag, detta även om fastigheten inte har tillträtts av köparen och äganderätten fortfarande ligger kvar hos säljaren. När det finns ett bindande köpekontrakt är fastigheten avyttrad och det ska göras en kapitalvinstberäkning.

Vid fastighetsreglering och klyvning ska värdeminskningsavdragen fördelas på de olika fastigheterna.

Om ett bolag tar över tillgångar vid en fusion går det att boka upp dessa till ett högre värde än överlåtande bolag hade i sin bokföring. Om man inte tar upp motsvarande ökning till beskattning försvinner möjligheten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.

Vid avyttring av fastigheter som är näringsfastigheter finns det särskilda regler om återföring av värdeminskningsavdrag.

Även när en näringsfastighet blir privatbostad ska värdeminskningsavdrag återföras till beskattning.

För inventarier finns det möjlighet att göra ytterligare värdeminskningsavdrag för att inventarierna inte ska överstiga verkligt värde. Man måste då göra en bedömning av samtliga inventarier för att se om det bokförda värdet överstiger verkligt värde.

För ny- till eller ombyggnad av hyreshus finns möjlighet att göra primäravdrag de första sex åren efter färdigställandet.

Deklaration

En skillnad mellan det bokförda resultatet och det skattepliktiga avseende avskrivning justeras på INK2 och INK4 ruta 4.9.

Bokföring

Utgifter för byggnader och markanläggningar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.

Utgifter för inventarier tillhör det formellt kopplade området. Det innebär att de bokförda avskrivningarna måste motsvara de skattemässiga för att man ska kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.

Tänk på

Om man inte uppfyller kraven på samstämmighet mellan bokföringen och de skattemässiga värdena för inventarier kan man skriva av enligt restvärdesavskrivning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%