Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Värdepappersfond

Definition

En fond är en portfölj som investerar i olika typer av värdepapper såsom aktier, räntebärande papper eller andra fonder.

Lagrum

48 kap. IL

lagen om värdepappersfonder

Kommentar

Begreppet investeringsfond var tidigare ett samlingsnamn för värdepappers- och specialfonder. Begreppet togs bort ur fondlagstiftningen 2013. I inkomstskattelagen ersattes begreppet med värdepappersfond och specialfond. Med värdepappersfond avses även utländska motsvarigheter.

Det finns ett antal olika typer av värdepappersfonder. De vanligaste är aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Aktiefonder placerar i aktier. Andelar i aktiefonder är delägarrätter.

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper med olika löptid, t.ex. obligationer, statsskuldsväxlar m.m. Andelar i räntefonder är fordringsrätter. Det innebär att förluster på andelar i räntefonder är fullt avdragsgilla.

Blandfonder placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan dessa kan variera kraftigt mellan olika blandfonder. Andelar i blandfonder är delägarrätter.

Rättspraxis

HFD 2016 ref. 22

Med värdepappersfond avses även en utländsk fond som omfattas av UCITS-direktivet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%