Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Värdepappershandel

Definition

Rörelse som syftar till att skapa vinst genom att köpa och sälja värdepapper.

Lagrum

17 kap. 20 § IL

Kommentar

Värdepapper kan antingen vara kapitaltillgång eller lagertillgångar i en näringsverksamhet. Om de ingår i en värdepappershandel är de lagertillgångar. För någon som bedriver enskild näringsverksamhet ingår värdepapper inte i näringsverksamheten. Värdepapper beskattas i inkomstslaget kapital.

Juridiska personer som bedriver värdepappershandel har värdepapper som är lagertillgångar. I praxis har man kommit fram till att man måste uppfylla följande krav för att bedriva värdepappershandel:

  • - En omsättning som uppgår till minst 7 miljoner kr.

  • - Minst 50 transaktioner varje år, köp och sälj inräknat.

  • - Hög omsättningshastighet av lagret, lagret ska omsättas minst tre gånger varje år.

En juridisk person som bedriver värdepappershandel ska värdera sitt lager av värdepapper till verkligt värde. Man kan även ta upp lagret till anskaffningsvärdet, men då krävs det att alla företag i en intressegemenskap tar upp sina respektive lager av värdepapper till anskaffningsvärdet.

Ett företag som bedriver värdepappershandel omfattas inte av reglerna om fållade kapitalförluster och kan därför dra av förluster mot andra rörelsevinster.

Om handeln med värdepapper upphör fortsätter de värdepapper som ingick i handeln att vara lagertillgångar. Nya förvärv anses vara kapitaltillgångar.

Deklaration

En nedskrivning av kapitalplaceringsandelar återläggs i INK2 ruta 4.3 b.

En bokförd kapitalvinst dras av i INK2 ruta 4.7 a.

En bokförd kapitalförlust återläggs i INK2 ruta 4.7 b.

En skattepliktig kapitalvinst tas upp i INK2 ruta 4.7 e.

En avdragsgill kapitalförlust dras av i INK2 ruta 4.7 f.

Bokföring

Värdepapper tillhör det frikopplade området, vilket innebär att skattereglerna styr hur lagret ska värderas och när ett värdepapper ska beskattas vid avyttring.

Rättspraxis

RÅ 2009 ref. 36

Värdepapper fortsatte att klassas som lager när handeln med värdepapper upphörde. Nya förvärv ansågs vara kapitaltillgångar.

Se även

aktier

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%