Definition

En förlust som inte påverkats av transaktioner mellan närstående parter.

Lagrum

44 kap. 23 § IL

Kommentar

Innan 2003 var förluster på aktier i dotterbolag avdragsgilla. Det fanns då anledning för Skatteverket att säkerställa att dessa förluster var verkliga och inte berodde på olika transaktioner i en intressegemenskap som gjorts till priser under marknadsvärdet. Det finns en omfattande praxis från tiden före 2003 när det gäller begreppet verklig förlust.

Fortfarande gäller att en kapitalförlust ska vara verklig för att vara avdragsgill. På grund av att de flesta förluster på aktier numera inte är avdragsgilla på grund av att de rör näringsbetingade andelar är det sällan aktuellt att utreda vilka transaktioner som varit mellan det avyttrade bolaget och övriga bolag i intressegemenskapen. Om det skulle finnas avdragsrätt för förlusten är det viktigt att säkerställa att det inte skett skattefria utdelningar eller transaktioner till priser under marknadsvärdet som påverkat förlustens storlek.

Tänk på

En förlust på utlåning som en privatperson gör till sitt eget bolag kan vara en verklig förlust; ofta saknas ändå avdragsrätt på grund av att förlusten ses som en personlig levnadskostnad.

Deklaration

En förlust som inte är verklig återläggs i INK2 ruta 4.3 c.

Bokföring

Utgifter för kapitaltillgångar tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.