Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Vinstandelsstiftelse

Definition

En stiftelse som förvaltar anställdas vinstandelar.

Lagrum

25 kap. 21-23 §§ och 59 kap. 26-28 §§ SFB

Kommentar

Vissa företag låter de anställda få del av företagets vinst. Det är inte ovanligt att företaget bildar en vinstandelsstiftelse för att förvalta kapitalet som de anställda får genom vinstdelningssystemet.

På avsättningar till en vinstandelsstiftelse ska arbetsgivaren betala särskild löneskatt. När medlen sedan betalas ut till den anställde, vanligtvis i samband med pensionen, beskattas den anställde. Stiftelsen betalar inga sociala avgifter på dessa utbetalningar under förutsättning att utbetalningarna inte är sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken. Ersättning från vinstandelsstiftelser är inte pensionsgrundande.

Av socialförsäkringsbalken framgår att ersättning från en vinstandelsstiftelse inte är sjukpenninggrundande om

  • - ersättningen avser en sådan anställd som omfattas av ändamålet med stiftelsen,

  • - ersättningen inte avser betalning för den anställdes arbete åt vinstandelsstiftelsen,

  • - arbetsgivarens bidrag till stiftelsen har varit avsedda att vara bundna i minst tre kalenderår, och

  • - bidragen kommit en betydande del av de anställda tillgodo på likartade villkor.

Om arbetsgivaren är ett fåmansföretag gäller ovanstående inte ersättning som stiftelsen betalar ut till företagsledare eller delägare i företaget eller någon närstående till dem.

Om villkoren för avgiftsfrihet inte är uppfyllda i samband med avsättning till stiftelsen blir stiftelsen skyldig att betala arbetsgivaravgifter när ersättningar betalas ut från stiftelsen.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 5

Företagets beslut om tilldelning av vinstmedel innehöll alltför mycket subjektiva bedömningar för att de skulle anses ha kommit de anställda till godo på likartade villkor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%