Innehåll

Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter är enligt K3 punkt 26.4 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster genom att ådra sig skulder till leverantören av dessa varor eller tjänster till ett värde som baseras på kursen (eller värdet) på företagets egetkapitalinstrument, dvs. betalningen sker med pengar där värdet baseras på företagets aktier.

Löpande bokföring

Kostnader för aktierelaterade ersättningar till anställda debiteras normalt ett lönekonto i kontogrupperna 70-72. Motkonto är normalt konto 2390 Övriga långfristiga skulder eller 2820 Kortfristiga skulder till anställda.