K3-regler

I punkt 18.7 finns ett val mellan att tillämpa kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen vid framtagning av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Modell för redovisning av utgifter som enligt punkt 18.12 avser framtagande av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar.

Enligt punkt 18.12 ska samtliga utgifter för utveckling, eller i utvecklingsfasen i ett internt projekt, redovisas som en tillgång endast när ett företag kan påvisa att samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

  2. Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

  3. Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

  4. Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.

  5. Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

  6. Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling.

För att påvisa att tillgången sannolikt kommer att generera framtida ekonomiska fördelar ska företaget uppskatta tillgångens framtida ekonomiska fördelar i enlighet med hur nyttjandevärdet beräknas i kapitel 27 om nedskrivningar. Genereras fördelarna endast i kombination med andra tillgångar ska företaget i stället tillämpa reglerna för kassagenererande enheter i kapitel 27.

För en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig för att användas eller säljas, ska företaget per balansdagen beräkna återvinningsvärdet, se punkt 18.24.