Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Alternativa nyckeltal

 

Alternativa nyckeltal (eller egna nyckeltal som de också benämns ibland) definieras i punkt 17 av ESMAs riktlinjer från 2015 som ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden. Det är inte ett sådant finansiellt mått som definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering.

I punkt 18 anger ESMA att alternativa nyckeltal vanligen härrör från (eller baseras på) de finansiella rapporter som upprättas enligt tillämpliga regler för finansiell rapportering, för det mesta genom att lägga till eller dra ifrån belopp från de siffror som presenteras i de finansiella rapporterna. I dessa nyckeltal ingår rörelseresultatet, ”cash earning”, resultat före engångskostnader, resultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA), nettoskuld, egen tillväxt och liknande uttryck som tyder på att rader i rapporten över totalresultatet, rapporten över finansiell ställning eller rapporten över kassaflöden, har ändrats.

Emittenter, eller personer som är ansvariga för prospektet, bör enligt punkt 20 i ESMAs riktlinjer definiera de nyckeltal som har använts och deras beståndsdelar. Även använd beräkningsgrund inklusive uppgifter om eventuella väsentliga hypoteser eller antaganden som använts bör definieras. Emittenter, eller personer som är ansvariga för att upprätta prospektet, bör även ange om nyckeltalet eller något av dess delar relaterar till det (förväntade) resultatet från den föregående eller kommande rapporteringsperioden.

ESMAs riktlinjer syftar till att främja användbarheten av och insynen i alternativa nyckeltal som ingår i prospekt eller obligatorisk information.

Se även uppslagsordet Prospekt i Rätt Bolagsrätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%