Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Anläggningsregister

Löpande bokföring

I 5 kap. 4 § BFL finns krav på att företag ska ha en sidoordnad bokföring över exempelvis tillgångar om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Anläggningsregistret ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.4 uppdateras senast i samband med bokslutet för räkenskapsåret.

BFN har i BFNAR 2013:2 kapitel 4 reglerat vad ett anläggningsregister ska innehålla avseende företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar. Anläggningsregistret ska enligt punkt 4.5 för varje enskild tillgång/komponent innehålla

 1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången,

 2. anskaffningsvärde,

 3. anskaffningstidpunkt,

 4. beräknat restvärde,

 5. tillämpad avskrivningsmetod om annan metod än linjär används eller uppgift om att tillgången inte skrivs av,

 6. nyttjandeperiod,

 7. ackumulerade avskrivningar,

 8. ackumulerade nedskrivningar,

 9. korrigering av tidigare års av- och nedskrivningar, och

 10. omklassificeringar.

Dessutom ska ett anläggningsregister i aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt punkt 4.6 innehålla uppgift om

 1. tidpunkt för uppskrivning,

 2. ackumulerade uppskrivningar, och

 3. korrigeringar av tidigare års uppskrivningar.

Om en tillgång har överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret ska anläggningsregistret enligt punkt 4.7 innehålla uppgift om detta.

Likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle får enligt punkt 4.9 tas upp som en post i anläggningsregistret. Flera tillgångar får enligt punkt 4.10 tas upp som en post i anläggningsregistret om det funktionellt sett framstår som en enhet och nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna. Tillgångar som enligt god redovisningssed har kostnadsförts direkt behöver inte enligt punkt 4.11 tas upp i anläggningsregistret.

Om en tillgång har överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret ska anläggningsregistret enligt punkt 4.7 innehålla uppgift om detta.

Likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle får enligt punkt 4.9 tas upp som en post i anläggningsregistret. Flera tillgångar får enligt punkt 4.10 tas upp som en post i anläggningsregistret om det funktionellt sett framstår som en enhet och nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna. Tillgångar som enligt god redovisningssed har kostnadsförts direkt behöver inte enligt punkt 4.11 tas upp i anläggningsregistret.

K3-regler

Som en följd av bestämmelserna i K3 ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje komponent, se BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K2-regler

Som en följd av bestämmelserna i K2 ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje avskrivningsenhet, se BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K-årsbokslut

Som en följd av bestämmelserna i K ÅB ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje avskrivningsenhet om företaget valt att följa K ÅB i sin helhet. Om företaget valt att istället följa de delar i K3 som tillåts enligt K ÅB, se K3-reglerna ovan. Se även BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K1-regler

Enligt punkt 1 i K1 för såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund ska inte bestämmelserna om anläggingsregister i BFNAR 2013:2 tillämpas utan K1 har egna bestämmelser om anläggningsregister. Enligt denna K1 gäller att anläggningsregistret för varje materiell och immateriell anläggningstillgång ska innehålla uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt och uppskattad användningstid i företaget. Någon förteckning behöver enligt denna K1 inte upprättas ”om företaget endast har ett fåtal anläggningstillgångar och den löpande bokföringen är organiserad så att man redan av den kan få en tillfredsställande kontroll och överblick över tillgångarna”. Detta anläggningsregister kan vara mycket enkelt, det räcker med ett handskrivet papper. Förteckningen kan också upprättas på så sätt att man sparar kopior på inköpsfakturorna/kvittona med en anteckning om beräknad nyttjandeperiod.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...