Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Anläggningsregister

Löpande bokföring

I 5 kap. 4 § BFL finns krav på att företag ska ha en sidoordnad bokföring över exempelvis tillgångar om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Anläggningsregistret ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.4 uppdateras senast i samband med bokslutet för räkenskapsåret.

BFN har i BFNAR 2013:2 kapitel 4 reglerat vad ett anläggningsregister ska innehålla avseende företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar. Anläggningsregistret ska enligt punkt 4.5 för varje enskild tillgång/komponent innehålla

 1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången,

 2. anskaffningsvärde,

 3. anskaffningstidpunkt,

 4. beräknat restvärde,

 5. tillämpad avskrivningsmetod om annan metod än linjär används eller uppgift om att tillgången inte skrivs av,

 6. nyttjandeperiod,

 7. ackumulerade avskrivningar,

 8. ackumulerade nedskrivningar,

 9. korrigering av tidigare års av- och nedskrivningar, och

 10. omklassificeringar.

Dessutom ska ett anläggningsregister i aktiebolag och ekonomiska föreningar enligt punkt 4.6 innehålla uppgift om

 1. tidpunkt för uppskrivning,

 2. ackumulerade uppskrivningar, och

 3. korrigeringar av tidigare års uppskrivningar.

Om en tillgång har överlåtits eller utrangerats under räkenskapsåret ska anläggningsregistret enligt punkt 4.7 innehålla uppgift om detta.

Likartade tillgångar som var och en har ett lågt värde och som anskaffats vid samma tillfälle får enligt punkt 4.9 tas upp som en post i anläggningsregistret. Flera tillgångar får enligt punkt 4.10 tas upp som en post i anläggningsregistret om det funktionellt sett framstår som en enhet och nyttjandeperioden är densamma för de olika tillgångarna. Tillgångar som enligt god redovisningssed har kostnadsförts direkt behöver inte enligt punkt 4.11 tas upp i anläggningsregistret.

K3-regler

Som en följd av bestämmelserna i K3 ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje komponent, se BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K2-regler

Som en följd av bestämmelserna i K2 ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje avskrivningsenhet, se BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K-årsbokslut

Som en följd av bestämmelserna i K ÅB ska uppgifterna i anläggningsregistret anges för varje avskrivningsenhet om företaget valt att följa K ÅB i sin helhet. Om företaget valt att istället följa de delar i K3 som tillåts enligt K ÅB, se K3-reglerna ovan. Se även BFNAR 2013:2 punkt 4.8.

K1-regler

Enligt punkt 6.1 i K1 för såväl enskilda näringsidkare som ideella föreningar och registrerade trossamfund ska inte bestämmelserna om anläggingsregister i BFNAR 2013:2 tillämpas utan K1 har egna bestämmelser om anläggningsregister som benämns ”förteckning över anläggningstillgångar”. Enligt denna punkt gäller att denna förteckning för varje materiell och immateriell anläggningstillgång ska innehålla uppgifter om anskaffningsvärde, anskaffningstidpunkt och uppskattad användningstid i företaget. Någon förteckning behöver enligt denna K1 inte upprättas ”om företaget endast har ett fåtal anläggningstillgångar och den löpande bokföringen är organiserad så att man redan av den kan få en tillfredsställande kontroll och överblick över tillgångarna”. Detta anläggningsregister kan vara mycket enkelt, det räcker med ett handskrivet papper. Förteckningen kan också upprättas på så sätt att man sparar kopior på inköpsfakturorna/kvittona med en anteckning om beräknad nyttjandeperiod.