Innehåll

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda:

  1. Platsen för förvaring och varje ändring av denna plats anmäls till Skatteverket (eller till Finansinspektionen om det är ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn).

  2. Företaget på begäran av Skatteverket eller Tullverket medger omedelbar elektronisk återkomst till räkenskapsinformationen för kontrolländamål under arkiveringstiden.

  3. Företaget genom omedelbar utskrift kan ta fram räkenskapsinformationen i Sverige i vanlig läsbar form, i mikroskrift eller i annan form som kan läsas, avlyssnas etc.